k47.cz
výběr foto Praha povídky kultura
TECH ▞▞ kolo | twitter RSS

Dvě krabice

17. 1. 2004 (před 16 lety) — k47 (♪)

Někde jsem se do­zvě­děl, že Wol­f­gang Ama­deus Mozart měl dvě středně velké dře­věné kra­bice. Do jedné dával jablka a do druhé mrkev. Prý mu to po­ra­dila ta­mější vla­dařka. Asi taky měla své dvě středně velké dře­věné kra­bice do nich dávala zvlášť jablka a zvlášť mrkev.

To by nebylo nic až zas tak za­jí­ma­vého, Mozart měl dvě středně velké dře­věné kra­bice plné jablek a mrkve, no budiž, ale to samé, tedy po­dobné dvě středně velké dře­věné kra­bice měl taky Albert Ein­stein. A co mys­líte, že do nich dával? Jabka a mrkev, prý mu to po­ra­dil jistý po­do­mní ob­chod­ník, takže ten asi taky vlast­nil dvě středně velké dře­věné kra­bice, v jedné jablka a v druhé mrkev.

Tuhle jsem četl, že se Paul Mc­Carty při­znal k vlast­nic­tví dvou krabic, středně vel­kých, z ka­nad­ského dřeva, do první dává jabka a do druhé mrkev. Jak sám řekl, po­ra­dila mu to sama brit­ská krá­lovna, takže ta má taky dvě dře­věné kra­bice s jabkama a mrkví. A je­li­kož Anglie je zemí tradic, dá se soudit, že se i tato tra­dice dědí a tedy i krá­lovna Vik­to­rie měla dvě středně velké dře­věné kra­bice plné jablek a mrkve.

A navíc se zjis­tilo, že při za­tý­kání Sad­dáma Husajna vojáci za­ba­vili dvě dře­věné kra­bice. Padlo po­de­zření, zdali to nejsou tr­ha­viny, po dů­klad­ném pro­zkou­mání se došlo k opač­nému závěru. Po ote­vření středně vel­kých krabic na vojáky vy­koukla jabka a mrkev. A tyhle dvě kra­bice měl Saddám Husajn u sebe, ve svém úkrytu, celých osm měsíců.

Pre­zi­dent George Bush se někdy mezi řečí pro­kecl, že vlastní dvě středně velké dře­věné kra­bice, v jedné má jablka a ve druhé mrkev. Krátce nato se do­zvě­děl, že po­dobné kra­bice se stej­ným ob­sa­hem má i ne­pří­tel Saddám Husajn. Svolal proto tis­ko­vou kon­fe­renci, na které učinil pro­hlá­šení. Vy­ply­nulo z něho, že se ne­ne­chá za­stra­šit, ale ani ovliv­nit svým ne­pří­te­lem a proto i nadále svůj zvyk za­chová, ale obsah krabic změní z jablek a mrkve na mrkev a jabka. Při kon­fe­renci zá­ro­veň ve­řejně za­te­le­fo­no­val brit­skému před­se­dovi Tomy Blai­rovi a na slova „Čau Tondo, už máš ty kra­bice“ se mu do­stalo od­po­vědi „Jasně Džor­dži, mrkev a jabka.“

Také jsem se do­zvě­děl jeden dů­le­žitý fakt. V jednom z po­čí­tačů pa­t­ří­cím Billu Ga­te­sovi byli na­le­zeny dvě středně velké dře­věné kra­bice. V jedné z nich se na­chá­zela jablka a ve druhé mrkev.

A tak mě napadá, že to není až zas tak špatný nápad. Ti lidi k tomu mají důvod, musejí ho mít. Já sice žádný ne­vi­dím, ale určitě ho najdu, až si koupím dvě středně velký dře­věný kra­bice a do jedný si dám jabka a do druhý mrkev.Už se těším až budu mít dvě středně velký dře­věný kra­bice a ne­chápu, jak jsem bez nich mohl žít.

Máte už taky své dvě středně velké dře­věné kra­bice?

píše k47 & hosté, ascii@k47.cz