k47.cz
výběr kolo foto Praha povídky kultura
TECH ▞▞ | twitter RSS

Deník grafika

30. 5. 2006 (před 14 lety) — k47

(za­lo­ženo na sku­teč­ných udá­los­tech)

10/2 (pá)

Poslal jsem návrh úvodní stránky a byl jsem vybrán jako hlavní grafik Nejme­no­va­ného ča­so­pisu. Šéf­re­dak­tor říkal, že to nebude nic vel­kého, jen ně­ko­lik stovek vý­tisků, rozsah ně­ko­lik de­sí­tek strá­nek, všechno čer­no­bíle. Už se těším, jak v pon­dělí začnu.

13/2 (po)

Šéf­re­dak­tor poslal první dávku fotek a textu k za­lámání a po­drob­nosti ke gra­fic­kému návrhu. Všechno vypadá slibně a jen tak letmo na­vr­huji ša­b­lony gra­fiky.

14/2 (út)

Šéf­re­dak­tor psal, že re­dak­toři ne­do­daly další články, takže nemám co dělat. Taky mi ob­jas­nil, proč jsem hlavní grafik. To proto, že jsem jediný grafik.

15/2 (st)

Přišlo něco málo článků, ale jen po­skrovnu. Po­čí­tač mi padá. Šéf psal, že se Nejme­no­vaný ča­so­pis začne pro­dá­vat 22. února. To je za 8 dní. Trochu jsem se vy­dě­sil, ale on mě hned uklid­ňo­val, že se to zvládne včas, ale hned nato dodal, že uzá­věrka je už v pátek. Zatím mám 7 strá­nek.

16/2 (čt)

Kolem po­ledne přišel celý balík textu a fotek. Dělal jsem na tom 4 hodiny, lámal text a upra­vo­val fotky a pak mi spad­nul po­čí­tač a ztra­til jsem po­lo­vinu práce. Všechno jsem opra­vil a pak přišly ná­mitky a při­po­mínky od šéfa. Zase jsem se do toho pustil a opra­vo­val a měnil. Jen co jsem vše do­kon­čil, přišlo další kolo ko­rekce a návrhů a já zase opra­vo­val. Tak to šlo pořád dokola. Skon­čil jsem chvíli po půl­noci, ale­spoň myslím.

17/2 (pá)

kóma

18/2 (so)

Šéf­re­dak­tor na mě nadává, že je jeden den po uzá­věrce a my máme jen asi 50% ča­so­pisu, já na­dá­vám na něj, že mi nic ne­po­sílá a spo­lečně na­dá­váme na re­dak­tory, kteří na ča­so­pis kašlou.

19/2 (ne)

Druhý den po uzá­věrce.

Pro­běhlo bi­čo­vání re­dak­torů, kteří se poté roz­hodli na člán­cích za­pra­co­vat. Ná­sledně jsem všechno zpra­co­vá­val do čtyř hodin ráno. Pak na mě přišly ha­lu­ci­nace.

Máme si 35 stran.

20/2 (po)

kóma

21/2 (út)

Šéf­re­dak­tor zuří a já sli­buju, že do večera všechno dodám. Zítra se má Nejme­no­vaný ča­so­pis pro­dá­vat a ještě není vy­tiš­těný. Ve tři ráno jsem do­kon­čil zbý­va­jící čtvr­tinu ča­so­pisu a poslal ji šéfovi.

22/2 (st)

Šéf upro­střed noci běžel do tis­kárny s cédéč­kem a po hr­din­ném sou­boji je přiměl, aby vše vy­tiskli do rána. Nejme­no­vaný ča­so­pis přišel na stánky opravdu ještě horký z tis­kárny.

Poté ná­sle­do­vala dvou­mě­síční re­ha­bi­li­tace v psy­chi­at­rické lé­čebně v Bohni­cích.

Váš grafik

píše k47 & hosté, ascii@k47.cz