k47.cz
výběr kolo foto Praha povídky kultura
TECH ▞▞ | twitter RSS

Peter Kerouac

— k47

Cy­nický spi­so­va­tel, který vždycky sám sebe ozna­čuje za špat­ného spi­so­va­tele a ne­u­stále diví se, že jeho knihy někdo kupuje. Ke svým čte­ná­řům má skoro až ne­přá­tel­ský a opo­vrž­livý vztah. Naučil se per­fektně česky a tak má tu výhodu, že může psát jak an­g­licky, tak česky a má po­ho­dlný pří­stup na mnohem větší trh.


Slou­žil v an­g­lické armádě u ná­mořní pě­choty (Royal Ma­ri­nes). Říká, že bo­jo­val ve válce na Falkland­ských os­t­ro­vech v roce 1982. Ně­ko­lik měsíců po skon­čení války odešel z armády, krátce po roce 1989 se pře­stě­ho­val do Čech. Otázka zů­stává proč se pře­stě­ho­val zrovna sem. Sám říká, že ži­votní ná­klady tady byly v po­rov­nání s Bri­tá­nií prak­ticky nulové a z na­šet­ře­ných peněz tu mohl v klidu žít. Ale pravda je někde úplně jinde.

Spor­tuje (tenis, golf a po­dobné kla­sické nóbl sporty).

Často lže, že Jack Ke­rouac byl jeho strejda, znal ho a byl to po­řádné prase

V knihovně má všechna díla Be­at­niků a Mla­dých rozhně­va­ných mužů vět­ši­nou v an­g­lické verzi (i když říká, že je ne­ná­vidí). Chybí mu jen Gin­sber­govo Kví­lení, v polici má jedině v tomto místě mezeru. Otáz­kou je proč zrovna Kví­lení, které měl u sebe Carl So­lo­mon když ho K. našel 19. února 2006 na břehu Vltavy. Má ta kniha snad něco spo­leč­ného s náhlým ob­je­ve­ním Carla So­lo­mona?

Občas te­le­fo­nuje (a do­pi­suje si) s Jimmy Di­xo­nem, svým pří­te­lem z Anglie, kte­rému říká šťastný Jim (na­rážka na sku­pinu Vy­psaná fiXa a její pís­ničku Štěstí Jimmy Dixona). Občas kouří dýmku, ne­u­stále nadává na re­pub­liku a vzpo­míná na rodnou Anglii.

Je zběhlý ve střelbě, velice dobrý stře­lec. Rád by tady chodil na lov, ale to není tak lehké, takže chodí jenom na střel­nici (tam se po­tká­val Ka­lan­d­rou). Vlastní ně­ko­lik le­gálně i ne­le­gálně zís­ka­ných pušek (L85, G69??, G36, M4 a po­dobné plně au­to­ma­tické zbraně).

píše k47 & hosté, ascii@k47.cz