k47.cz
výběr kolo foto Praha povídky kultura
TECH ▞▞ | twitter RSS

Peo

— k47

Smutný stu­dent a hacker, který trpí ne­vy­lé­či­tel­nou cho­ro­bou; po­sedlý hudbou


Poprvé se vy­skytl v po­vídce Neděle tři­nác­tého (která se ode­hrává na jaře 2007; přes­něji řečeno v květnu 2007, kdy do­o­pravdy byla neděle tři­nác­tým dnem).

Čer­no­vlasý dva­ce­ti­letý kluk se smut­nýma tma­výma očima, má sestru a bydlí u rodičů (aspoň zpo­čátku, pak taky bydlí s Adamem K. na koleji, v pod­nájmu (s Adamem K.) nebo v vlast­ním velice malém bytě (taky s Adamem K.))

Jeho pří­jmení není nikdy zmí­něno ani v pří­padě jeho ro­din­ných pří­sluš­níků. Na ně­ko­lika mís­tech se uvá­dějí různá pří­jmení, ale všechna jsou fa­lešná (např. Petr Chod­ský nebo Pe­o­nius Ja­viero). Slo­vení Peo se vy­vi­nulo jako zkrá­cená verze jména Pe­o­nius, které jsem našel v ně­ja­kých sta­tis­ti­kách čet­nosti jmen v ČR a u tohoto byl nulový počet no­si­telů. Ale poz­ději se z toho stala spíš jenom pře­zdívka, takže jeho sku­tečné jméno bude úplně jiné. (V prv­ních kon­cep­tech jsem ho po­jme­no­vá­val Jo­se­lito podle stej­no­jmenné ka­pi­toly z Nahého oběda)

Po­slou­chá Ma­chi­nae Supre­macy (N13) a poz­ději ho zcela pohltí post-rock.

Te­to­vání:

Spolu s Adamem K. jsou jediní dva, kteří mají nějaké te­to­vání.

Už dlouho má nad třís­lem vy­te­to­va­nou hvězdu, během Neděle tři­nác­tého přišel k ně­ja­kému novému te­to­vání na zádech, během sou­žití s Adamem K. si nechal vy­te­to­vat ne­ná­padné tři hvěz­dičky za ucho (je­li­kož má černé skoro-emo vlasy, tak nejsou vůbec vidět + o tomhle neřekl Ada­movi, ale on to přece našel); po vá­no­cích 07 má runový nápis ze­spodu napříč na levým před­lok­tím (je to fu­thar­kem za­psaný citát Sa­mu­ela John­sona: He who makes a beast of him­self gets rid of the pain of being a man.) a z levého ramene směrem k loktu má šipku pod kterou je sty­li­zo­vaná lebka se slu­chátky (tyhle tři kousky si nechal udělat ještě před tím než znova potkal Adama K. na jaře 2008 před FELem); na druhé ruce má na pravém lokti černou hvězdu uvnitř které je ozu­bené kolo

leguán jako měl La­wrenc z Boys next doors, ale ten, kte­rého bude mít Peo bude mít roz­lo­mený obojek

Má zálibu v kva­lit­ních hu­deb­ních pře­hrá­va­cích, au­di­o­fil­ních slu­chát­kách a trič­kách s vlast­ním po­tis­kem.

Tajně si vede si blog jménem Deník mrt­vého muže o němž nikdo jiný neví. Název je na­ráž­kou na jeho velice těžko lé­či­tel­nou nemoc během konec roku 2007, která ho málem stála život. Blog ob­sa­huje za­cho­va­lou část zá­pisků, které si dělal během léčení, poté je dal Ada­movi K., který se roz­hodl spáchat se­be­vraždu a skočil z Mostu In­te­li­gence do pro­sin­cové ledové vody a byl pak ná­ho­dou vy­lo­ven Carlem So­lo­mo­nem v po­vídce Svě­dec­tví o cho­robě.

Na in­ter­netu vy­stu­puje (mimo jiné) pod pře­zdív­kou beauty_geek, kterou si vybral schválně tak trochu pro­vo­ka­tivní

píše k47 & hosté, ascii@k47.cz