k47.cz
výběr kolo foto Praha povídky kultura
TECH ▞▞ | twitter RSS

Michael Ellis

— k47

nikdo ho nikdy ne­vi­děl, ale pár lidé o něm mluví. Re­fe­rence na Monty Py­thony (díl 42). Je zmi­ňo­ván jenom okra­jově, přesto jde o jed­noho z moc­ných mužů v pozadí, který toho hodně ví. Nikdy ne­pa­t­řil k žádné zlo­či­necké or­ga­ni­zaci (Ba­ro­novo im­pé­rium ani or­ga­ni­zace kolem Sv. Jana/Sv. Petra). ME. je zá­ro­veň be­ze­jmen­ným hlav­ním hr­di­nou z po­vídky Null. V té době se roz­hodl začít zase žít le­gálně a použít špi­navé peníze na roz­běh­nutí pod­niku. Během téhle doby se poznal s Alexem, který pod­ni­kal na všech fron­tách a taky ně­ko­lika lidem půj­čo­val prachy. Právě do Ellise a ně­ja­kého jeho pod­niku Alex vrazil svoje peníze, ale když to MT. ne­vy­šlo nebyl dva­krát nad­šený. Proto poslal K., jako svého nej­tvrd­šího chlapa, aby z ME. ty peníze vy­má­hal.

V té době se kolem ME. za­čí­nají dít divné věci, po­stupně o všechno přijde, stává se pa­ra­no­id­ním, do­stane nut­kavé pře­svěd­čení, že za všechno jeho utr­pení může jeho ex-pří­tel­kyně zmi­ňo­vaná jenom jako bohyně, která je shodou náhod ne­vlastní dcerou ma­fi­ána Barona a ne­vlastní sestrou sou­čas­ného Barona Igora.

Po tomto in­ci­dentu, kdy uvidí jak K. pře­žije smr­tící ka­no­nádu ze čtyř pis­tolí, se zase vrátí zpátky ke svému starému byz­nysu a oživí svoji spo­leč­nost Cor­po­ral Cortex. Nikdo do­o­pravdy neví, kdo to je. Vždycky se vydává za někoho jiného a když se s ostat­ními do­ha­duje, říká, že je pro­střed­ník ME.

píše k47 & hosté, ascii@k47.cz