k47.cz
výběr kolo foto Praha povídky kultura
TECH ▞▞ | twitter RSS

K.

— k47

Vý­razně cha­o­tický cha­rak­ter, chaos ho de­fi­nuje a určuje kurz jeho života.


Tento zmatek je vý­sle­dek sil­ného vnitř­ního roz­poru, boje, kterým trpí už od smrti matky v raném věku (bylo mu 5 let) a v prů­běhu času sílí až do těžko před­sta­vi­tel­ného stavu ne­sne­si­tel­ných du­šev­ních muk během post-Ter­mi­na­lity. Es­ka­lace vnitř­ního ne­klidu vždycky ne­ná­vratně vy­ús­tila v útěk a úplné od­říz­nutí od re­a­lity, kdy na­jed­nou bez roz­lou­čení zmizel, vy­pa­řil se, změnil identitu, zbavil se všech ka­ma­rádů, sta­rých kon­taktů a kom­pletně vy­mý­til všechno, co by mu při­po­mí­nalo mi­nu­lost a doufal, že pak bude všechno lepší, ale si­tu­ace se vždycky opa­ko­vala. Tento opa­ku­jící se cyklus ší­len­ství, útěku, zkla­mání ho ničil. Koncem roku je mu v pod­statě všechno jedno, nevěří v nic, ztra­til pojem a důvěru ve svojí identitu (vý­hradně po­u­žívá jméno K.) a jediné čím se řídí je cha­o­tická touha a zá­vis­lost na činu a akci.

V prů­běhu dokáže vnitřní zu­ři­vost a pro­je­vuje se jako op­por­tu­nity catcher (cokoli se děje, po­čí­tejte se mnou) a ostat­ními z party je vnímán jako ší­le­nec. Vy­stu­puje ase­xu­álně, ale prav­dě­po­dobně je he­te­ro­se­xuál a lehce bi-cu­ri­ous. lidský stroj, cynik, nemá daleko k ostrým sa­ti­ric­kým hláškám, tvrdý a ne­pří­stupný cha­rak­ter pro ci­zince, který ale touží po blíz­kých lidech, poz­ději velice odolný al­ko­holu má velice dobré zdraví, otu­žilý, žádné aler­gie, zuby bez kazů, jen každý rok s pří­cho­dem pod­zimu do­stane slabou cho­robu.

Vy­sky­tuje se v po­víd­kách Na cestě, Pla­y­back (jako Vy­pra­věč), Příběh špíny vel­ko­města (jako Libor Dr­ti­kol), Kon­cen­t­race (jako HH1), Sedm roků samoty (KK), Světlo v zádech (KK, Šan­ghaj­ský rváč), Ter­mi­na­lita (K.) a dal­ších.

Někdy v lednu 2007 mu začnou říkat Šan­ghaj­ský rváč (což ko­li­duje se Svět­lem v zádech, kde mu tak říkají už v čer­venci 2006), nebo Škrtič (i když to po­u­ží­val i dřív). Poz­ději je ozna­čo­ván vý­hradně jako K. a toto ozna­čení se nijak ne­skloňuje.

Datum na­ro­zení (ale ne už rok) je stejné jako moje, svátek má po­cho­pi­telně také ve stejný den. V Sedmi rocích samoty ko­li­duje datum na­ro­zení, uvádí se tam 26. duben. Vždycky udává, že je mu o dva roky méně, než mu ve sku­teč­nosti je.


Ka­lan­dra – mi­zerný rytíř, moje per­so­ni­fi­kace, nej­mi­zer­nější po­stava; i když je dobrý (vý­borný), není nej­lepší, ale zato dobrý takřka ve všem, ve vzta­zích si při­padá na­prosto od­říz­nutý, pod­ce­ňuje svoje schop­nosti, trpí chy­bami, které v mi­nu­losti udělal (ne­u­stále se mu vra­cejí); je to co do schop­ností slabší odvar bratrů Anet Val, kteří jsou ve všech ohle­dech do­ko­nalí, ale na rozdíl od nich není tak ste­rilní a stro­jový ale má i duši a ur­či­tou lid­skost.


Pro­to­typ mo­der­ního be­at­nika, je svůj, ne­pod­léhá vněj­ším tren­dům a pra­málo se stará o svoje okolí a svět venku.


Špína mi­nu­losti & démoni svě­domí

Nikdy ne­mluví o svých ro­di­čích nebo mi­nu­losti, říká, že je ze si­rot­čince a nezná své rodiče (i když jsou tu ty na­rážky na Ja­ponku a otce-barona ve Špíně). Jeho mi­nu­lost je pro ostatní záhada. Ve sku­teč­nosti svou mi­nu­lost zná, ale nechce se k ní vracet. Jde o jedno z mysté­rií nikdy ne­vy­svět­le­ných v prů­běhu Epizod.

Sku­teč­nost se má tak, že právě Karel Ka­la­dra je Libor Dr­ti­kol z Pří­běhu špíny vel­ko­města a jeho mi­nu­lost se sho­duje se všemi sku­teč­nostmi a mysté­rii kolem: Kráska v modrém, Stroj, Baron, Igor, Šest sprostých vrahů, Ja­ponka, Hli­no­maz, zná­sil­nění v parku, ima­gi­nární pří­tel­kyně Lenka, Za­ví­rání. K ničemu se nechce vracet. Vždycky říká, že je o tři roky mladší než ve sku­teč­nosti je. Reálně je mu na za­čátku Epizod 25, ale ostat­ním říká 22. Velice zřídka se pro­řekne a mi­mo­děk řekne správný věk. Za­ta­juje po­slední tři roky práce pro Barona na které by nej­ra­ději za­po­mněl. Kdyby mu bylo sku­tečně 22, ne­do­ká­zal by stih­nout všechno, co se zmi­ňuje ve špíně: práce na stavbě mostů a pře­hrad po smrti otce a pak práce pro Barona. Ve Špíně je jednou zmí­něno, že má bratra, který ho ne­ná­vidí. Ale jeho údajný bratr není nikde jinde zmíněn, na­zna­čen, nikde se ne­vy­sky­tuje. Na jiném místě Špíny se zmi­ňuje, že po smrti matky a otce zůstal sám. Jeho hlubší mi­nu­lost se také pře­krývá s KK (HH1) z Kon­cen­t­race (láska ke Kris­týně Če­di­čové, kolo, cyk­lis­tika a ší­len­ství).

Konec #1

Po skon­čení špíny, kdy skon­čil v sa­na­to­riu.

Konec #2

(viz. Konec epizod)

Sám jednou (jako Vy­pra­věč) řekl, že až odsud zmizí, nechá si vy­tr­hat vlasy a místo nich na­sá­zet do lebky oce­lové dráty. To se taky stalo Po­sled­ního dne Epizod (19.2.2008), kdy byl na­po­sled viděn. Před rokem 2014 ho jednou za­hlédla na malou chvíli Anet Val, jako jediná z celé bývalé party (ke konci Ter­mi­na­lity, když jela s Adamem K. a Peem v au­to­buse).

Konec #3

Konece Ter­mi­na­lity, kdy zase měl pocit, že musí zmizet a zase se vy­pa­řil.

TODO

píše k47 & hosté, ascii@k47.cz