k47.cz
výběr kolo foto Praha povídky kultura
TECH ▞▞ | twitter RSS

Japonka

— k47

Re­fe­rence na matku Karla Ka­lan­dry (pů­vodně Libora Dr­ti­kola), není to sa­mo­zřejmě Ja­pon­kou, jen si ji tak vi­zu­a­li­zo­val. Prav­dě­po­dobně se jí stalo něco špat­ného, vzhle­dem k tomu, co se píše ve Špíně:


„… a pak mi u nohou umí­rala ta Ja­ponka. Možná tam leží dodnes a stále tiše pláče. Ten vzlyk se mi zaryl pod kůži. A já tam jen hloupě stál a jí kolem spánků a prázd­ných očí pro­le­tělo jaro, květy odvál vítr, léto, slunce žhnulo na obloze, podzim, listí spa­dalo a zimy s prv­ními sněhy u mých nohou. Nemohl jsem jí jak­koli pomoct a odešel jsem, za­ne­chá­va­jíc krvavé otisky stop na bílém ko­berci v mém obý­váku. Dru­hého dne mě na­vští­vilo šest sprostých vrahů a každý si do ní kopnul. Ani trochu ne­u­měla česky, stále opa­ko­vala těch ně­ko­lik ne­sro­zu­mi­tel­ných hlásek a hle­děla na mě svýma fan­tas­ticky krás­nýma očima pod­li­týma krví. Za­ly­kala se slzami na jemně hně­dých tvá­řích v zá­plavě pa­te­tic­kých slu­neč­ních pa­prsků. Když jí na vánoce in­ko­gnito po­hřbí­vali do ma­so­vého hrobu, přišel tam taky kněz Hli­no­maz, aby se po­dí­val na prázd­nou rakev vy­cpa­nou pouze pod­zim­ním listím a za­šlými na­dě­jemi.“

Na­ro­dila se ve setjný den, co Terry Fox.

Ze­mřela dva dny před Vá­no­cemi a byla po­hřbena přímo na štědrý den knězem Hli­mo­ma­zem.

píše k47 & hosté, ascii@k47.cz