k47.cz
výběr kolo foto makro povídky kultura
koronavirus TECH ▞▞ 🞄⬤🞄 | twitter RSS

Adam K.

— k47

stu­dent, pro­gra­má­tor, údajný básník, Peův ka­ma­rád, který zarytě mlčí o své mi­nu­losti


Adam K. je Peův ka­ma­rád, ale jejich vztah je daleko hlubší, kom­pli­ko­va­nější a hlavě po­div­nější. Před po­víd­kou Neděle tři­nác­tého (N13), kde se poprvé ob­je­vil, se už znali dva roky a jeden měsíc.

Téměř ve všech pří­bě­zích vy­stu­puje jako vy­pra­věč, jako po­my­slné „já“. Vzhle­dem a cha­rak­te­rem se čás­tečně podobá mě a čás­tečně Ka­lan­drovi (ale in­spi­rač­ních zdrojů je mnohem víc: např. Ryan z mangy Pla­to­nic Love). Je re­la­tivně sval­natý (ale jenom jako atlet, ne jako kul­tu­rista), lehce cy­nický, údajný básník, je mu dvacet let.

Po­slou­chá Ma­chi­nae Supre­macy a poz­ději si za­mi­luje post-rock. Baví ho ab­surdní humor a hlavně Monty Py­tho­nův lé­ta­jící cirkus. Někdy mluví skoro až ab­surdně bás­nicky, kom­pli­ko­vaně a šrou­bo­vaně.

Píše blog, který se jme­nuje nějak jako Sick of mad­ness nebo lo­ve­sick, sick as mud, Touha křičet). Na in­ter­netu má vět­ši­nou nick angry_adam_k.

Te­to­vání:

Během Neděle tři­nác­tého dostal svoje první te­to­vání na záda; během roku 07, kdy byl s Peem si nechal vy­te­to­vat další dvě te­to­vání (jaké?); po vá­no­cích 07 (Do le­dovce vy­te­sán) si nechal udělat ně­ko­lik te­to­vání (černé, de­pre­sivní, „emo“, vy­ja­d­řo­valy jeho nálady v té době) např: ša­chov­nici na pravém před­loktí (pů­vodní ko­pí­rák odsud), hvěz­dička na vnitřní straně levého lokte

Během vánoc 2007 si nechal na hřbet ruky vy­te­to­vat sym­bo­lické hra­naté srdce se zkří­že­nými kostmi pod ním (zmí­něno v po­vídce Do le­dovce vy­te­sán)

na krku občas nosí ře­tí­zek po­dobný tomu, který měl ten leguán z mangy Boys next doors. Na levém zá­pěstí má jizvu. Je poprvé zmí­něna v po­vídce Neděle tři­nác­tého, kdy se prav­dě­po­dobně po­ře­zal nebo se po­kou­šel pod­ře­zat si žíly. Ne­pa­ma­tuje si na to.

Přesně v den svých osm­náctých na­ro­ze­nin, kdy nabyl pl­no­le­tosti zmizel bez lou­čení od svých rodičů a odešel co nejdál, tam kde skoro ne­e­xis­tuje šance, že by je ná­ho­dou potkal. Začal chodit na jinou střední školu, aby do­kon­čil po­slední ročník. Tam poprvé potkal Pea a Lauru P.

píše k47 & hosté, ascii@k47.cz