k47.cz
koronavirus výběr foto Praha povídky kultura
TECH ▞▞ kolo | twitter RSS

Zloději peněz & duší

8. 8. 2004 (před 15 lety) — k47 (CC by-nc-sa)

Zlo­ději peněz & duší
Velký zlý cham­tivý pták vlétl
oknem do pokoje
a vy­kradl z ně­ko­lika tě­les­ných schrá­nek
peníze i duše;
za­tímco se opí­jeli opodál.

Ma­ji­tel jedné po­dobné sko­řápky
zjis­til ztrátu ho­to­vosti
& oka­mžitě za­vo­lal
na linku důvěry.

Soucit je bez­před­mětný;
ne­zvra­cej mi do te­le­fonu
ta slova plná hoř­kosti i záště;
útěch ti ne­po­skytnu.
Za chvíli to přejde
a ani si ne­vzpo­me­neš,
že ti něco chybí.

Ztráty vždycky bolí
chvíli.
Vy­dě­lej peníze, chce to jen
píli.

píše k47 & hosté, ascii@k47.cz