k47.cz
koronavirus výběr foto Praha povídky kultura
TECH ▞▞ kolo | twitter RSS

Starý stroj

29. 11. 2004 (před 15 lety) — k47 (CC by-nc-sa)

V za­pad­lém koutě to­várny
se smutně krčil starý stroj
a mhou­řil své una­vené oči
na mladé dravce
pra­cu­jící de­setkrát rych­leji a lépe
navíc bez oleje i duše,
kterou na­hra­dilo ko­lek­tivní myš­lení.

Čekal ve frontě na svůj osud -
– dr­tičku že­lez­ného odpadu
a sta­rých ideálů svo­body
sli­bo­vané mi­nu­lými a před­mi­nu­lými režimy,
které ho stvo­řili ze sou­čás­tek
ještě star­šího re­zi­vého šrotu.

Na­po­sledy si po­vzde­chl,
uronil umělou slzu
a skočil do chřtánů čepelí a pil
drtící spo­ji­tost s mi­nu­lostí
a tvo­řící základ nové síly
uni­fi­ko­vané svo­body
vy­ta­vené z že­lez­ného prachu předků.

píše k47 & hosté, ascii@k47.cz