k47.cz
výběr kolo foto makro povídky kultura
koronavirus TECH ▞▞ 🞄⬤🞄 | twitter RSS

Pláč na špatném hrobě

17. 12. 2003 (před 18 lety) — k47 (CC by-nc-sa)

Pláču na špat­ným hrobě
pláču ve špatný době
chybu mám raději hledat v sobě
mohl bych na­bíd­nout kom­pro­mis
mě a tobě



Sere mě každým slovem, které vyřkne
každým slovem se vy­chloubá
mezi řádky vy­řvává, že on zažil víc
že je zku­še­nější, víc­krát ležel a víc­krát jednal
a já nic

Když jsme kdysi byli sobě rovni
ne­vě­děli a byli značně naivní
mys­leli, že za jedním zá­mě­rem je jeden úmysl
tys to po čase sám vy­zkou­šel a prak­ti­ko­val
já to pouze po­cho­pil

Or­ga­nické po­ku­šení tě po­kouší
ně­které od­lo­žíš o chvíli dál
jiné při­jmeš bez­vý­hradně se vším co nabízí
ne­vy­dr­žíš vzdo­ro­vat, chceš víc a lépe
to jsi teď ty

Citům chladné srdce
hle­dání stro­jové přes­nosti a bez­chyb­nosti
opo­vr­žení ke svin­stvu a bahnu
vy­dr­žím, ob­sto­jím, zo­ce­lím, po­ko­vám a stvo­řím stroj
to jsem teď já

píše k47 & hosté, ascii@k47.cz