k47.cz
výběr kolo foto Praha povídky kultura
TECH ▞▞ | twitter RSS

My heart start beating

8. 8. 2006 (před 14 lety) — k47 (CC by-nc-sa)

(cca. 19.3.2006)

Bloody bore

včera jsem se začal bi­čo­vat
jen zlehka a do blaha
žádnou krev
dva dny ze tří v kómatu,
třetí jitro ne­scho­pen se bavit
za­hní­va­jící nálada z betonu
tok myš­le­nek udr­žo­ván se­da­tivy
(dvě sklenky mléka + de­hyd­ro­vaná strava
     + dávky me­cha­nické hudby větší než smr­telné)

1st misstake / 1st suc­cess

když prošla kolem dívka ze sametu
     velice jemný kousek hard­waru
     spíš mýtus uvěz­něný v mé hlavě
     vy­bledlá fotka + tvář dávno ztra­cené
mé srdce zas začalo pra­co­vat
     na­hma­tal jsem si tep
     stará/rezavá pumpa rudého zlata za­ra­cho­tila
pro­le­těla kolem jako dva záblesky
po­hnula ledy a za­pnula urych­lo­vač v mé hlavě

„co se stalo?“ „nic“ pro­klí­nal jsem se
za­tra­ceně

doped dan­cers

parket byl zpola za­pl­ňen
zfe­to­va­nými ta­neč­níky
bez naděje na vy­lé­čení
z hor­ních ochozů pli­vali dolů
snobi u skle­nek vína
(fa­lešní nebo pa­dě­laní)
já jako jeden z nich
křičel jsem přes řev
re­pro­du­ko­vané hudby
doufal v kolize (sladké, přesladké)

angry man

shodil bych ho z šesti metrů na parket
ale nemohl jsem pro­je­vit ne­ná­vist
cítil jsem se jako v pasti
jako kdyby mi svá­zali ruce
tiše jsem na­dá­val a v duchu zuřil
shodil bych ho z šesti metrů na parket
ale nešlo to
(jak rád bych…)

2nd misstake and no suc­cess

před tváří mi pro­létlo hejno pes­t­ro­ba­rev­ných motýlů
tam a už se ne­vrá­tili
ná­sle­do­val vir­tu­ální pláč
u debat o nitro­gly­ce­rinu
a skle­ničce stejné te­ku­tiny

every touch is first prize

každý dotek je první cena
v tom pří­padě jsem zkla­mal

píše k47 & hosté, ascii@k47.cz