k47.cz
koronavirus výběr foto Praha povídky kultura
TECH ▞▞ kolo | twitter RSS

Kádrový materiál

22. 9. 2004 (před 15 lety) — k47 (CC by-nc-sa)


<U>Some pain</U>
trochu utr­pení
nikdy ne­škodí
je mi ab­so­lutně jedno
jaké zvratky si pošleš do
sko­řápky ob­klo­pu­jící
tvůj mozek

<U>Ne­ná­vist zro­zená pomocí cí­sař­ského řezu</U>
ani nevíš, jak moc bych tě chtěl ne­ná­vi­dět
a ani nevíš, jak dobře se mi to daří
blázne
nevíš co je to chemie
je to všechno – tvoje zro­zení
reakce v mozku
tře­soucí se ruce
pot na čele
pocit ne­vol­nosti ne­po­psa­telně ne­pří­jemný
a ne­u­vě­ři­telně pří­tomný
ble­ko­tání ne­smy­sl­ných hlásek
pro­chá­ze­jící che­mic­kým fil­trem
tvo­ří­cím z re­a­lity ab­sur­ditu
a ze snahy gro­tesku.
Tři tečky, neboli pře­stávka
před druhým děj­stvím
ne­smy­slně kru­těj­ším a ne­hezky bez­pro­střední.
Jsem v tom nevině, hlásí po­sti­žení,
kteří dobře vědí, že nic není za­darmo
a všechno má svou cenu.
někdy hodně věcí stojí pa­ka­tel
a jindy za re­la­tivně málo za­pla­tíš moc
re­la­ti­vita ovládá vesmír
pro někoho dost
pro jiného ža­lostně málo
chuť po dal­ších kouz­lech reakcí.
jedeme další kolo
a kdo pře­žije dá si další várku
ať chce nebo ne

<U>Mozkový doping</U>
Ex­ci­tace myš­le­nek
      &
ge­no­cida neu­ronů
      &
dluhy
      &
ne­štěstí
      &
absťáky tvrdé i ne­sne­si­telné
      &
smrt

píše k47 & hosté, ascii@k47.cz