k47.cz
výběr foto Praha povídky kultura
TECH ▞▞ kolo | twitter RSS

X-Com: Apocalypse

17. 9. 2005 (před 14 lety) — k47 (CC by-nc-sa) (♪)

(Soubor se­bra­ných triků)

Vy­jeďte ke kaž­dému po­pla­chu.

Vy­platí se pro­hle­dá­vat budovy or­ga­ni­zací, které jsou čás­tečně in­fil­tro­vány. Sníží se tak jejich za­mo­ření cizáky a nebude ná­sle­do­vat po­plach, který ubere ně­ko­lik bodů v hod­no­cení.)

Ne­do­vo­lit ovlád­nutí ja­ké­koli or­ga­ni­zace (ani Sý­ri­ova kultu) cizáky (jakmile je or­ga­ni­zace ovlád­nuta, tak se au­to­ma­ticky stává ne­přá­tel­skou). Když je nějaká or­ga­ni­zace hodně in­fil­tro­vaná, tak vy­šlete do nějaké její budovy agenty a dejte pro­šet­řit ci­zác­kou ak­ti­vitu, když tam něco je tak to za­bijte a sníží se tak in­fil­trace, ale když v budově nejsou žádní cizáci, tak to lo­ad­něte a zkuste jinou budovu té or­ga­ni­zace, v nějaké být musí!

Je dů­le­žité mít dobré vztahy s ostat­ními or­ga­ni­za­cemi (vyjma Sý­ri­ova kultu, ale tam to ani jinak nejde). Jedna zne­přá­te­lená or­ga­ni­zace a máte prů­měrně jeden přepad báze týdně (a čím jich je víc, tak tím jsou pře­pady čas­tější).

Hned po za­čátku hry pro­dejte všechny po­zemní vo­zi­dla a místo nich si kupte ně­ko­lik fénixů s vý­ba­vou laser + rakety (poz­ději rakety + laser).

Chy­tejte cizáky živé a poté je zkou­mejte. Vy­platí se to hlavně kvůli vývoji To­xi­Gunu.

Vždycky sestřelte co nejvíc lé­ta­jí­cích talířů (když sejmete všechny, tak se ne­strh­nou žádné body v hod­no­cení za útoky ufo a to zna­mená víc peněz od vlády). Všechny talíře pro­zkou­mejte (to zna­mená vyslat na místo ha­vá­rie nějaké pla­vi­dlo na­lo­žené vojáky), po ná­vratu z mise z toho kápnou nějaké tech­no­lo­gie.

Báze na za­čátku hry stačí jedna jediná. Další bázi za­ři­zuji ob­vykle až ve chvíli, kdy musím po­sta­vit velké la­bo­ra­toře a dílny, které se do po­čá­teční báze ne­ve­jdou. Hned na za­čátku do­po­ru­čuji po­sta­vit další obytné bloky (pro nové agenty a vědce), tré­nin­kové bloky a další malé la­bo­ra­toře (jednu bi­o­che­mic­kou a jednu fy­zic­kou).

Výzkum: výzkum se vy­platí; víc vědců víc stojí, ale taky toho víc vy­na­lez­nou, a to zna­mená víc bodů v hod­no­cení za výzkum a víc peněz od vlády, které ty vědce zpětně za­platí. V bi­o­che­mii se zkou­má­ním fází ži­vot­ního cyklu cizáků (mel­tiworm, hy­perworm, zá­mo­tek, ge­ne­tická struk­tura cizáků atd.) dají vy­zkou­mat hlavně bi­o­lo­gické zbraně; v kvan­tové fyzice se uplatní skoro cokoli (ci­zácké zbraně, gra­náty, tr­ha­viny, štíty atd.). Jakmile to bude možné, po­stavte velké verze obou la­bo­ra­toří (ale to už vám nebude stačit zá­kladní báze a tak je po­třeba koupit další).

Pře­pa­dání kultu Síria se vy­platí, jsou to ne­přá­telé a svoje sta­no­visko ne­změní¨, takže je pře­pa­dem osla­bíte a za­darmo zís­káte zbraně (které ještě nemusí být do­stupné na trhu) a hlavně psiklony, což je velice cenný artikl (jeden kousek stojí 4500 a na dobrém pře­padu jich můžete získat ně­ko­lik, což vás může obo­ha­tit o ne­za­ne­dba­tel­ných 25000).

Nikdy ne­do­pusťte, aby vám v boji zemřel agent. Vy­cvi­čený je­di­nec vydá za deset no­váčků.

Psi­o­nici jsou na nic, do­po­ru­čuji pro­pus­tit a najmout místo nich nor­mální agenty. Taktéž an­dro­idy ne­do­po­ru­čuji, sice mají na za­čátku skvělé sta­tis­tiky, ale ne­zlep­šují se a pak za­o­stá­vají.

Při boji v bu­do­vách ne­zne­přá­te­le­ných or­ga­ni­zací se snažte co nejméně zničit vy­ba­vení nebo stěny budov (ne­po­u­ží­vat zá­pal­nou munici a opa­trně si hrát s ex­plo­ziv­ními hrač­kami), or­ga­ni­zace ne­bu­dou rády a buď se vám s nimi zhorší vztahy nebo budou po­ža­do­vat fi­nanční vy­rov­nání.

Trochu zbo­hat­nout se dá na konci kaž­dého týdne ob­cho­do­vá­ním na trhu. Totiž o půl­noci z neděle na pon­dělí se mění ceny na trhu a re­a­gují celkem lo­gicky: když zboží chybí, jeho cena stoupá; když je ho naopak pře­by­tek, cena jde dolů. A toho se dá dobře využít. Stačí mít větší ho­to­vost (100.000+) a úplně vy­kou­pit ně­ja­kou věc, kterou ne­bu­dete chtít poz­ději na­ku­po­vat a která se ne­stihne rychle do­pl­nit (takže se jako ide­ální jeví třeba po­zemní vo­zi­dla, jsou drahá, na trhu je jich málo a pomalu se do­pl­ňují), pak počáte do příštího týdne a cena daného ar­ti­klu se zvětší (když jde všechno dobře, tak ma­xi­málně o 3%). A pak stačí jen na­kou­pené zboží prodat a peníze (sice málo, ale přece) jsou vaše.

Vy­ba­vení agentů

každý musí mít kom­pletní brnění (jakmile to bude možné pře­zbrojte na lehčí brnění od Mar­secu (má i tu výhodu, že střední část je vy­ba­vena anti-gra­vi­tač­ními jed­not­kami, které umožní agen­tovi létat, což ohromě zvět­šuje mo­bi­litu a tak­tické mož­nosti) a poz­ději modré X-COM brnění, které bych zkom­bi­no­val s lé­ta­jí­cím dílem od Mar­secu), svojí hlavní zbraň, gra­náty a pří­padně něco navíc. Lepší je agenty na­lo­žit míň (jen tak akorát), jsou pak mo­bil­nější a do­ve­dou víc­krát vy­stře­lit během jed­noho kola.

Gra­náty: Každý by měl mít tak 2 omra­ču­jící (kvůli chy­tání živých cizálů) a 2 ex­plo­zivní gra­náty. Kou­řové jsou zby­tečné (jenom přítěž, vy­há­zet), na pře­pady ne­přá­tel (Sírius, cizáci, UFA) se hodí i zá­palné gra­náty (a zá­palná munice).

Hlavní zbraň: Na za­čátku hry, kdy ještě nejsou do­stupné ci­zácké zbraně, jsem v teamu po­u­ží­val různou kom­bi­naci těchto zbraní:

něco navíc: lé­kárna je ne­zbytná, tr­ha­viny nejsou vět­ši­nou třeba (dost váží a po­u­ži­telné jsou až ty ci­zácké), agent s osob­ním štítem je jako v ba­vlnce a 99% akcí ustane bez je­di­ného škrá­bance, takže jakmile štíty vy­zkou­máte, tak jimi všechny agenty vy­bavte (štít na ci­zá­cích blo­kuje všechny útoky kromě střelby To­xi­gu­nem, nebo omra­ču­jí­cího plynu, což ještě zvy­šuje účin­nost To­xi­gunu, kdy cizáka za­bi­jete, ale jeho štít zů­stane), te­le­por­ter je taky dobrá věc, ale do­sta­nete se k ní až v úplném závěru hry (nebo třeba taky vůbec).

Tak­tika boje

Osvěd­čená tak­tika boje (pouze pro tahový boj): stačí mít rych­lo­pal­nou zbraň (sa­mo­pal Marsec, plazmová pis­tole, To­xi­gun), při­běh­nout těsně k ne­pří­teli, zvolit nej­rych­lejší střelbu a roz­stří­let cizáka. S To­xi­gu­nem je tato tak­tika smr­tící a jeden agent je takto scho­pen v jednom kole zabít klidně 10 cizáků. Dá se to použít prak­ticky proti če­mu­koli jen s vý­jim­kou malých čer­víků.

Když stří­líte ex­plo­ziv­ními hrač­kami, tak je lepší mířit kousek vedle cizáka, střela s velkou prav­dě­po­dob­ností vy­buchne na zemi a cizáka zraní. Když míříte přímo na cizáka, střela ho často mine, pro­letí kolem něj a ex­plo­duje až u nej­bližší stěny.

Po zabití ze­le­ného červa z něj vy­le­zou čtyři velmi ne­bez­peční malí čer­víci. Ty se vy­platí za­bí­jet gra­ná­tem (nebo čím­koli ex­plo­ziv­ním), za­bi­jete je všechny na­jed­nou a pak ne­stačí za­re­a­go­vat (jediný červík je za jediný svůj tah scho­pen zabít jed­noho agenta).

Když máte agenty vy­ba­vené lé­ta­jí­cím br­ně­ním, tak se ot­ví­rají nové tak­tické mož­nosti. Na­pří­klad, když se vzná­šíte ve vzdu­chu, tak můžete po­u­ží­vat rychlý pohyb bez toho, aby ubý­vala výdrž. Nebo je možné do vyš­ších pater budovy vtrh­nout přes okna. Mož­ností je hodně. A ještě když létáte, tak můžete pouš­tět gra­náty (což, na rozdíl od hodu, ne­stojí žádné časové jed­notky) na cizáky pod vámi.

Vy­ba­vení le­ta­del

Motory: zpo­čátku stačí ty zá­kladní, lepší typy jsou drahé, ale ne­při­ná­šejí takové zlep­šení

Zbraně: zpo­čátku laser pak ho vy­mě­nit za malý plazmový kanón (po­sléze velký) + rakety (dobré jsou ty na 24 střel, nejsou sice tak silné, ale je jich hodně; ostatní sady raket se ne­o­svěd­čili, ob­sa­hují méně raket a mají v boji ten­denci do­chá­zet; da­le­ko­nosné hla­vice (1 střela) jsou sice super, ale ne­po­u­ží­vám je.) Do sokola bo­jov­níka se dá na­mon­to­vat zbraň 2x3 (tam do­po­ru­čuji na­mon­to­vat ci­zácký disperzní kanón)

Ostatní: celkem se hodí za­mě­řo­vací jed­notky, dají se kom­bi­no­vat, ale sni­žuje se pří­davná jejich účin­nost. V jednom vo­zi­dle (ze za­čátku ve Val­kýře) do­po­ru­čuji mít trans­portní, bi­o­trans­portní a ná­kladní modul (sice se pak do Val­kýry ne­ve­jdou za­mě­řo­vací jed­notky, ale bude plně vy­ba­vená na pře­pravu agentů do budov a lé­ta­jí­cích talířů).

Tak­tika spá­lené země Tady vy­buchl Popper a vzal s sebou kus stěny a pod­lahy. Vršek ha­va­ro­va­ného ufa
píše k47 & hosté, ascii@k47.cz