k47.cz
výběr kolo foto makro povídky kultura
koronavirus TECH ▞▞ 🞄⬤🞄 | twitter RSS

Medal of Honor: Spearhead

— k47 (CC by-nc-sa)

Včera jsem dohrál tenhle da­ta­disk. Docela jsem se s ním flákal. Za­pad­nul jsem kdesi v Ber­líně plném sni­perů a tanků, pršelo, bylo šero, sniper v každý mlze, kam ne­vi­díte, osa­mělé hlídky a Ně­mecký tanky s vel­kejma dělama. Hnusný místo! Na za­čátku to bylo po­dobný…


hod­no­cení: Kaja47: 78 ze 100, Marty: 72 ze 100

6.červen 1944: 3000 stop nad zemí se vznáší le­ta­dlo a veze dva­nác­ti­člen­nou jed­notku. Jedním z nic jste i vy. Jeden z mnoha tisíc. Cíl je jasný: dostat se na zem a osvo­bo­dit Evropu. Le­ta­dlo do­stane menší zásah a tak po­le­títe ven trochu dřív. Venku, mimo le­ta­dlo, je to jiné. Flaky na zemi ne­pře­tr­žitě střílí, nebe pro­če­sá­vají kužely svět­lel, pro­lé­tá­vají de­sítky le­ta­del a stovky padáků se blíží k zemi. Tak takhle skvělá scéna, to se jen tak nevidí. Ale tak to bylo i ve sku­teč­nosti. Vy­lo­dění v Nor­man­dii byla nej­větší ope­race, která do té doby neměla obdoby. Vaše nad­šení ukončí až nej­bližší sto­dola v jejíž střeše skon­číte. Okolní lesy jsou plné Němců, hned vedle salaše dva pro­ti­le­tecké kanóny (to je ale štěstí, sta­čilo, aby stří­lely trochu jinam a na místní sto­dolu by do­pa­dal guláš:-), které můžete osed­lat a to je potom rachot. Čtyři hlavně se činí, lidi pro ně nejsou pře­káž­kou, sou­stře­děná palba zničí i tank a jak krásně kácí stromy (za oka­mžik po­ká­cíte celý při­lehlý le­so­park – kdejaký dře­vo­ru­bec by zá­vi­děl). A tak to jde dál, pro­chá­zíte fran­couz­ské ves­ničky, ničíte ar­ti­le­rii a mosty, jdete po krku ně­ja­kýmu ofi­cí­rovi, za­sed­nete i k opravdu vel­kému dělu a konec první mise přijde záhy a ne­če­kaně.

Druhá mise v Belgii je pa­t­řičně veselá. Je zima, němců je plno a mají šes­ti­ranné ra­ke­to­mety (je­jichž jméno si nikdy ne­za­pa­ma­tuji), ra­ke­ťáky je třeba najít, přežít jejich palbu, zabít jejich po­sádku, použít je ku pro­spě­chu a zničit. V této misi se mi stalo, že ne­přá­telé k nám hodili granát a jeden náš hoch byl tak od­vážný a granát zalehl aby ne­za­bil jiné. Byl to dobrý ne­prů­střelný Honza a sám to přežil:-). Po této misi ná­sle­duje další la­hůd­ková: uko­řis­títe ne­přá­tel­ské vo­zi­dlo, které má na sobě na­le­pený pro­ti­tan­kový kanón a ná­sle­duje nej­ší­le­nější jízda vašeho života. Musíte projet skrz ne­přá­tel­ské území, kde není nouze o tanky, vojáky s pan­zer­faus­tem a obr­měné trans­por­téry + po­četný kom­parz s leh­kými zbra­němi. Když už to do­je­dete tak ná­sle­duje chu­ťovka v podobě bom­bar­do­vání, za­sta­vo­vání útoku a sestře­lení stí­hačky. Třetí mise je brána z „ruské“ strany a ode­hrává se v Ber­líně. Kla­sika, ale pro hra­čičky jsou k dis­po­zici mi­no­mety a pří­z­nivce tězké tech­niky potěší zá­vě­rečná jízda v tanku. Ještě ubrá­nit most, zá­vě­rečné ti­tulky a toť vše.

Single player da­ta­disku je hodně krátký. Sice jsem se skoro vždycky bavil, ale s klid­ným svě­do­mím můžu říct, že pů­vodní MoH byl lepší. I mul­tipla­yer doznal vy­lep­šení. Ty kla­sické jako nové napy jsou snad nut­ností. Bylo při­dáno pár vy­chy­tá­vek, na­pří­klad: pře­nosný težký ku­lo­met (před po­u­ži­tím se musí roz­lo­žit), kou­řové gra­náty (jsou i v singlu) a tak po­dobně.

Hra vypadá dobře i když běží na skoro 2,5 roku starém enginu Quake 3. Úrovně působí správ­ným dojmem, modely vojáků jsou ne­sku­tečně de­tailní a je na nich vidět jejich výbava, ani­mace jsou hezké, ale hlavně to všechno, na střední na­sta­vení, ply­nule fun­guje na mojí mašině (po­drob­nosti dole).

píše k47 & hosté, ascii@k47.cz