k47.cz
výběr kolo foto makro povídky kultura
koronavirus TECH ▞▞ 🞄⬤🞄 | twitter RSS

Knytt Stories

4. 6. 2008 (před 13 lety) — k47 (CC by-nc-sa)

(mi­ni­ma­lis­tická ex­plo­ra­tivní plo­ši­novka z pera švéd­ského vý­vo­jáře a hu­deb­níka)

Ni­f­flas je opravdu velké jméno ne­zá­vislé herní scény. Že jste o něm nesly­šeli? To je potom škoda, pro­tože právě tenhle nadaný hu­deb­ník a vý­vo­jář vy­tvo­řil sérii ex­plo­ra­tiv­ních plo­ši­no­vek z nichž nej­více za­zá­řil právě Knytt Sto­ries, který získal mnoho oce­nění (na­pří­klad ně­ko­lik cen v Best Fre­e­ware Games of '07).

Knytt Sto­ries by se dal nej­lépe popsat jedním slovem: kou­zelný. I když jde v pod­statě o oby­čej­nou plo­ši­novku (kde navíc není možno ne­přá­tele nijak eli­mi­no­vat), je to kou­zelná hra. Ni­f­flas vy­tvo­řil svět, který přímo vyzývá k pro­zkou­mání a hráče v židlích drží pros­tou touhou ob­je­vo­vat všechny zá­koutí pes­t­rého a pro­měn­li­vého pro­středí a všechno pod­bar­vil svojí hudbou, která lahodí uchu.

Pří­běhu v Knytt Sto­ries mnoho není. Vtě­líte se do ma­linké by­tosti a vy­dá­váte se za­chrá­nit svět, který je su­žo­ván ja­kýmsi stro­jem, který z kra­jiny vysává veš­ke­rou barvu.
A Cestou k němu musíte projít roz­ma­nitý svět vy­ve­dený kou­zelně mi­ni­ma­lis­tic­kou gra­fi­kou, který za­hr­nuje nej­růz­nější pro­středí od jes­kyní, džun­glí, území jara, světa noč­ních můr, přes zelené lesy a hlu­biny moře až po za­sně­žené vr­cholky hor. Každý terén má svojí spe­ci­fic­kou hudbu, které stačí jen pár tónů, aby vy­kres­lila at­mo­sféru.

Vaše po­sta­vička se není schopna přímo po­sta­rat o pro­tiv­níky (před­sta­vo­vané různou zlou faunou a zlými stroji), ale přesto má mnoho jiných mož­ností, jak pře­ko­ná­vat ná­strahy, které potká na cestě. Tyto do­ved­nosti po­stupně zís­kává prů­cho­dem hrou. Zpo­čátku to jsou jen vyšší skoky a běh, pak se přidá mož­nost lézt po stě­nách, de­te­ko­vat blízké ne­přá­tel­sky na­la­děné ži­vo­či­chy (ne­fun­guje na roboty), a na­ko­nec dvo­jité skoky, ho­lo­gram a dešt­ník, pomocí kte­rého se dá klouzat vzdu­chem a vzná­šet se ve vzduš­ných prou­dech.
Jak je vidno, je zde spousta mož­ností, jak pře­ko­ná­vat pře­kážky, ale i přesto není těžké při ces­to­vání zemřít (stačí spad­nout do lávy, nebo být sežrán něčím velkým, co má hodně zubů nebo bodáků). Proto hra nabízí dva stupně ob­tíž­nosti a po­měrně hustě ro­ze­seté body, na kte­rých lze uložit ak­tu­ální pozici a na kte­rých se ob­je­víte v pří­padě, že na­sta­nou kom­pli­kace.

Cel­ková herní doba činí ně­ko­lik pří­jemně strá­ve­ných hodin, což je na fre­e­ware hru po­zo­ru­hodný výkon. Ale i kdyby vám to bylo málo a chtěli v náručí Knytt Sto­ries strá­vit ještě ně­ja­kou tu chvíli, máte mož­nost si z ofi­ci­ál­ních strá­nek stáh­nout pří­davky v podobě zcela nových světů, které se ob­je­vily krátce po vydání hry a pro­dlu­žují dobu hraní prak­ticky do­ne­ko­nečna.

Ni­f­flas je na­štěstí velice kre­a­tivní a po­kra­čuje v tvorbě dal­ších ex­plo­ra­tiv­ních her s ty­picky mi­ni­ma­lis­tic­kou a roz­to­mi­lou gra­fi­kou a od vydání Knytt Sto­ries už stihl vydat Knytt Nano a Nano Lasers a další hry jsou v pří­pravě. A není pochyb, že půjde opět o vý­ji­mečné počiny.

ga­le­rie

odkazy:


* 2. června 2008

píše k47 & hosté, ascii@k47.cz