k47.cz
výběr kolo foto makro povídky kultura
koronavirus TECH ▞▞ 🞄⬤🞄 | twitter RSS

Hurdler

14. 8. 2004 (před 17 lety) — k47 (CC by-nc-sa)

Za všechno se musí platit. Tak tohle tvr­zení, díky fre­e­waru, už dávno ne­platí. A proto jsem se roz­hodl, dneškem po­čí­naje, po­dá­vat in­for­mace o ně­ko­lika dob­rých fre­e­wa­rov­kách, které mi prošli rukama. A za­čneme opě­vo­vá­ním krás Hur­dleru.


Nic to ne­stojí.

Jedná se o „plo­ši­novku“, ve které musíte pa­náč­kem proská­kat level z jedné strany ob­ra­zovky na druhou a tam se chytit ba­lónku, který je vstu­pen­kou do dal­šího kola. To vše za pomoci hbi­tých prstů a notné dávky štěstí. Cestu vám přitom zne­pří­jem­ňují různé druhy pře­ká­žek. Prosté, říkáte si. Ale vy se ne­mů­žete vrátit zpět! Pa­ná­ček upa­luje zleva do­prava, skáče a ja­ký­koli kon­takt s pře­káž­kou skončí tra­gicky (pa­ná­ček si namele držku). K dis­po­zici máte čtyři druhy skoků: nízký, vysoký, dlouhý a takové malé po­po­sko­čení. Pa­ná­ček kluše a vy musíte vy­ti­po­vat správný oka­mžik a druh skoku k pře­ko­nání dané pře­kážky, jinak ztra­títe jeden „život.“ K tomu všemu si při­po­čí­tejte náledí, miny, ba­ná­nové slupky, dlouhé řady po­pel­nic za sebou, tram­po­líny a ná­ročné úrovně vy­ža­du­jící do­slova chi­rur­gic­kou přes­nost a vyjde vám zábava na dlouhé zimní večery, při které se budete i vzte­kat „proč to pro­boha nejde pře­sko­čit.“ Ge­ni­ální.

Na po­čátku máte deset pokusů a s každým spl­ně­ným le­ve­lem do­sta­nete další pokus, takže na úvod­ních leh­kých tra­sách se můžete na­pa­ko­vat a ke konci pořád dokola zkou­šet těžkou trať.

Hur­dler ne­dis­po­nuje úžas­nou gra­fi­kou (která však plně po­sta­čuje po­tře­bám hry), ale jde pouze o jeden dobrý nápad, po­sky­tu­jící jed­no­du­chou, ale přesto ná­vy­ko­vou zábavu.

Výzva na­ko­nec: opusťte „znač­kové“ hry a po­nořte se do vod jménem fre­e­ware, ve kte­rých plave plno skvě­lých nápadů a zá­bav­ných her. Navíc za nej­lepší možnou cenu!


hod­no­cení: Fre­e­ware po­ne­chám bez hod­no­cení, přece jenom prub­nout to může každý.

tech­no­lo­gické info:

hra zabírá pou­hých 1.5 MB a měla by fun­go­vat na všech win­dows. Stáh­nout se dá ze strá­nek autorů nebo se na­chází na Level DVD 110.

Zpo­čátku vám hra radí, jaký skok máte použít.
16. level – při­tu­huje. Dlouhá pole banánů a miny patří k těžkým pře­káž­kám.
S ná­le­dím je vždycky velká sranda
Ou, kolize
píše k47 & hosté, ascii@k47.cz