k47.cz
výběr kolo foto makro povídky kultura
koronavirus TECH ▞▞ 🞄⬤🞄 | twitter RSS

Highway Pursuit

27. 10. 2004 (před 17 lety) — k47 (CC by-nc-sa)

Fre­e­ware hry ob­vykle ne­dis­po­nují osl­ni­vou gra­fi­kou, ale často se za jed­no­du­chostí skrývá skvělý nápad a ná­vy­ková hra­tel­nost. Stejné je to i s Highway Pur­suit.


hod­no­cení: Fre­e­ware po­ne­chám bez hod­no­cení, přece jenom prub­nout to může každý. Nic to ne­stojí.

Jedná se o ar­ká­dové akční závody. V čem je vtip? V ničem. Prostě jen tak jez­díte po dál­nici, ženete se stále vpřed a sna­žíte se ne­bou­rat ci­vilní auta a ne­vy­jíž­dět z vo­zovky na trávu, což váš vůz silně po­ško­zuje. Až potud nuda, ale vaši jízdu kom­pli­kují jiné vozy a snaží se vás zničit. Fi­a­lová auta, která do vás pouze bou­rají, oran­žoví spor­ťáci s noži na dis­cích kol, které vás jedním dobře mí­ře­ným šťou­chem vyhodí ven ze sil­nice, zelené téměř ne­zni­či­telné džípy a he­li­kop­téry, které na vás svr­há­vají bomby. Pak je tu ještě pár sran­di­ček jako na­pří­klad kameny na sil­nici a občas mlha. Vy máte k dis­po­zici ku­lo­mety na­mon­to­vané pod před­ním ná­raz­ní­kem a ne­ko­nečno nábojů k tomu, ostatní vozy můžete bourat a vy­tla­čo­vat ze sil­nice nebo si v če­ka­jí­cích do­dáv­kách sebrat vy­chy­távky jako třeba ole­jové skvrny, kou­řo­vou stopu nebo na­vá­děné rakety proti he­li­kop­té­rám. A tento váš dál­niční boj pro­bíhá za jízdy ve veliké rych­losti. Za jízdy stří­líte z ku­lo­metů, vy­tla­ču­jete jiná auta, vy­hý­báte se ci­vil­ním vozům, ka­me­nům a bombám, vy­lé­váte za sebe ole­jové skvrny. Do­konce bonusy můžete získat jedině když vje­dete do zad­ního pro­storu je­doucí do­dávky. Vaše sna­žení je ná­le­žitě obo­do­váno, za každé auto do­sta­nete ně­ko­lik set bodů a když se vám povede zničit ně­ko­lik aut v řadě rychle za sebou zisk se násobí; za dvě auta dvoj­ná­so­bek, za tři troj­ná­so­bek, za čtyři čtyr­ná­so­bek a za pět a víc do­konce de­se­ti­ná­so­bek. Ne­u­míte si před­sta­vit tu radost z ničení, když se vám povede dát sedm osm aut za sebou. Ne­sku­tečná slast.

tech­no­lo­gické info: hra zabírá pou­hých 4.5 MB a měla by fun­go­vat na všech win­dows a na všech kon­fi­gu­ra­cích. Stáh­nout se dá ze strá­nek autora nebo se na­chází na Level DVD 110.

I když je vše dost rychlé a akční, ovlá­dání nedělá žádné pro­blémy: smě­rové klá­vesy, me­zer­ník – ku­lo­met + 3 klá­vesy olej/dým/rakety. Nic vám ne­brání vy­chut­nat si radost z rych­losti, z prchání a ničení.

Taky je za­jí­mavé, že se vám auto samo opra­vuje. A tak někdy na­sta­nou za­jí­mavé mo­menty, kdy se skoro zni­če­ným autem a po­sled­ním ži­vo­tem (na za­čátku máte 3 a za kaž­dých zís­ka­ných 100.000 bodů do­sta­nete další) se sna­žíte ujet do­tí­ra­jí­cím džípům a se za­ťa­tými zuby čekáte, kdy se vaše auto ko­nečně trochu opraví a ještě přitom klič­ku­jete ulicí před ci­vil­ními auty a té zpro­pa­dené he­li­kop­téře.

Jak jste jistě po­znali, jsem silně zaujat ve pro­spěch Highway Pur­suit. Tahle malá (4,5 MB) hra mě na­to­lik chytla, že jsem se na ní stal tak trochu zá­vislý. Pro lidi, které už nebaví „velké“ hry je to dobrá volba.

vítá vás hlavní menu
stří­líme ku­lo­mety
zase ku­lo­mety
oran­žový blade a roz­bité auto
opra­vá­ren­ská do­dávka
jsem vevnitř a teď mi na auto mon­tují dý­mo­vou clonu
dýmová clona v akci
a jsme v poušti
otravné he­li­kop­téry
v mlze se z řízení stává adre­na­li­nový sport
vjíž­díme do měs­tečka
měst­ské za­táčky
píše k47 & hosté, ascii@k47.cz