k47.cz
výběr kolo foto Praha povídky kultura
TECH ▞▞ | twitter RSS

Heroes of might and magic 3: In the wake of Gods

18. 11. 2008 (před 11 lety) — k47 (CC by-nc-sa)

Je tomu devět let, co vyšla kla­sická tahová stra­te­gie Heroes of might and magic 3. Na­bí­zela spoustu hodin zábavy a mož­ností jak se vy­řá­dit ve světě Erathia. Vzá­pětí přišly další dva da­ta­disky (Ar­maged­don's Blade a Shadow of Death), aby pak utvo­řily nej­kom­plet­nější dvou­dis­ko­vou edici na­zva­nou HOMAM 3: Com­plete, která ob­sa­ho­vala veš­kerý obsah – kam­paně, mapy, města, hrdiny a vy­lep­šení – všech tří her.

Ale přesto se našli lidé, kterým něco tu a tam chy­bělo. Věděli, že tady nebo tamhle by se dalo něco zlep­šit. Tihle lidé se se­sku­pili do tak­zva­ného wog týmu a vy­tvo­řili In the wake of Gods – fre­e­ware fan­dov­ský da­ta­disk, který se právem nazývá HOMAM 3,5. In the wake of Gods (zkrá­ceně wog) za­cho­vává prin­cip pů­vodní hry, ale při­dává ne­u­vě­ři­telné množ­ství vy­lep­šení a nového obsahu.

Je tu všechno: nová mon­stra, nové ar­te­fakty, nové budovy na mapě, nové po­zo­ru­hodné ob­jekty, ale i docela zá­sadní zásahy do pra­vi­del a vy­ba­lan­co­vání ně­kte­rých prvků hry.

Mon­stra v hr­di­nově armádě teď mohou le­ve­lo­vat. Každá jed­notka v boji zís­kává zku­še­nosti a může po­stupně do­sáh­nout až desáté úrovně. Se zvy­šu­jí­cími se zku­še­nostmi se nejen při­dá­vají body na útok, obranu a životy, ale i zcela nové schop­nosti, mož­nosti kouz­lit, odol­nosti magii. Z mon­ster na desáté úrovni se stá­vají ne­bez­peční za­bi­jáci a zvlášť, když se ještě posílí pomocí War­lord banner, což je spe­ci­ální ar­te­fakt pro jed­notky v hr­di­nově armádě, který po­si­luje ně­které jejich atri­buty (lze zvolit, které).

Na­pří­klad Magma ele­men­ta­lové na desáté úrovni na za­čátku boje vy­vo­lají stejný počet Earth ele­men­tálů, nebo Mind ele­men­tal na 10. úrovni (mimo jiné) sni­žuje cenu hr­di­no­vých kouzel o 4 body many.

Sa­mo­zřejmě autoři při­dali ne­sku­tečné množ­ství nových potvor, od těch nej­slab­ších až po ty uni­kátní a velice ne­bez­pečné, navíc nej­lepší po­tvory ve měs­tech (8. úroveň) mají ještě jednu lepší va­ri­antu ( např. kos­tění draci v Nekro­poli mají svojí „kr­va­vou“ va­ri­antu).

Do hr­di­novy armády také přibyl Com­man­der, což je jedna spe­ci­ální jed­notka pevně spjatá s hr­di­nou. I když je com­man­der sám, není úplně bez­mocný, pro­tože le­ve­luje stejně jako hrdina a může si vybrat čtyři ze šesti spe­ci­a­li­zací (attack, de­fense, hit points, damage, re­sistance a speed), ty do­táh­nout na mi­s­trov­skou úroveň a pak ještě obdrží další spe­ci­ální vlast­nosti jako třeba dvo­jitý útok, pa­ra­lýza, létání nebo re­ge­ne­race. Vtip je v tom, že ur­či­tou super-schop­nost lze získat jenom ně­ja­kou kom­bi­nací těch šesti spe­ci­a­li­zací a proto nelze vy­tré­no­vat všechny. Tady se nabízí další pro­stor na tak­ti­zo­vání a plá­no­vání. Navíc Com­man­deři mohou po­u­ží­vat spe­ci­ální ar­te­fakty pro ně určené.

Když už je řeč o ar­te­fak­tech, při­byly nové a nikdy ne­vi­děné vzác­nosti s po­di­vu­hod­nými vlast­nostmi (ar­te­fakt, který na za­čátku kaž­dého boje vy­vo­lává draky, podle hr­di­novy úrovně nebo štít, který vy­pro­vo­ko­vává Obry, kteří občas hrdinu pře­pa­dají), ně­které byly vy­ba­lan­co­vány nebo do­stali zcela ne­če­kané a zá­bavné vlast­nosti.

Určité ar­te­fakty na­pří­klad sou­stavně při­vá­dějí do hr­di­novy armády nové jed­notky (např Bird Of Per­cep­tion přidá 6 Royal Gri­f­finů týdně) nebo mají jiné efekty (Emblem Of Co­gni­zance přidá týdně 15 zla­tých za každou po­tvoru v hr­di­nově armádě, pak stačí na­ver­bo­vat hordu Spi­ri­tes a o prachy je vy­sta­ráno).

Změny se týkají také hrdinů. Při­byli noví, kteří mají za­jí­mavé vlast­nosti, ale také zís­kali mož­nost se naučit dvě skryté sekun­dární schop­nosti, což potěší. Sekun­dární schop­nosti cel­kově pro­dě­laly zá­sadní změny.

V ori­gi­nál­ních Heroes ně­které byly slabé a cel­kově k ničemu. Právě tyto schop­nosti wog celkem zá­sadně vy­lep­šil. Tak třeba pomocí Eagle Eye do­stane hrdina nová kouzla při po­stupu na vyšší úroveň, Scou­ting mu každý den při­láká party ně­ko­lik zlo­dějů, Re­sistance během boje pře­mění ně­které ne­přá­tel­ské jed­notky na jejich ne­u­p­gra­do­vané va­ri­anty, nebo Lear­ning mu dá šanci, že do­stane jeden bod do pri­már­ních do­ved­ností navíc při po­stupu na vyšší úroveň. Kdo zná pů­vodní hru, ví, že jsou to celkem zá­sadní vy­lep­šení.

A takto bych mohl po­kra­čo­vat ještě dlouho, ale zmíním ještě jenom pár věcí. Je tu nová su­ro­vina – mi­thril, který lze využít k mnoha účelům: up­gra­dům budov a dolů, vy­lep­šení jed­no­tek nebo ke tr­va­lým změnám herní mapy. Města je možné zbořit a na jejich místě po­sta­vit nové město jiného druhu. Jsou tu nové mapy a kam­paně a další a další mož­nosti a vy­chy­távky na které jsem si právě teď ne­vzpo­mněl. Takže, kdo by se chtěl vrátit k devět let staré kla­sice v její nej­lepší formě a má doma kom­pletní edici HOMAM III, která je k hraní wogu po­třeba, nechť za­brousí na stránky In the wake of Gods a pře­svědčí se, že třetí díl Heroes of might and magic má stále co na­bíd­nout.

Heroes of might and magic 3: In the wake of Gods
Heroes of might and magic 3: In the wake of Gods
Heroes of might and magic 3: In the wake of Gods
Heroes of might and magic 3: In the wake of Gods
Heroes of might and magic 3: In the wake of Gods
Heroes of might and magic 3: In the wake of Gods
Heroes of might and magic 3: In the wake of Gods
Heroes of might and magic 3: In the wake of Gods
Heroes of might and magic 3: In the wake of Gods
Heroes of might and magic 3: In the wake of Gods

Odkazy: Česká stránka o HOMAM, která se také okra­jově věnuje i Wogu.

píše k47 & hosté, ascii@k47.cz