k47.cz
výběr kolo foto makro povídky kultura
koronavirus TECH ▞▞ 🞄⬤🞄 | twitter RSS

Half life 2: Portal

29. 1. 2008 (před 14 lety) — k47 (CC by-nc-sa)

Druhá epi­zoda Half Life 2 se do­dá­vala v balíku, který ob­sa­ho­val rovnou pět her: pů­vodní Half Life, první a druhou Epi­zodu, mul­tipla­ye­rový Team For­tress 2 a právě po­di­vu­hodný Portal. Nebudu dlouho blou­dit v kru­zích a řeknu, že po­sledně zm­ňo­vaná sou­část Orange boxu je jedna z nej­lep­ších her, které jsem za po­slední leta hrál a do­konce za­sti­ňuje i sa­mot­nou Epi­zodu 2.


Co je to vlastně Portal a proč ho všichni tak osla­vují i když je jedná v pod­statě jen o pra­choby­čejný puzzle? Je to jed­no­du­ché: portal je zkrátka dobrá hra, zá­bavná, ino­va­tivní a at­mo­sfé­rická. Ale všechno po­po­řadě.


Všechno začíná v oka­mžiku, kdy se hlavní hr­dinka (člo­věka už ani ne­pře­kvapí, že stejně jako Gordon Fre­e­man ne­mluví) pro­budí v bílých zdech spo­leč­nosti Aper­ture Science a je umělým hlasem umělé in­te­li­gence GLaDOS in­for­mo­vána, kde se na­chází a o co vlastně jde. Hlavní hr­dinka, jejíž jméno se do­zvíte až ze zá­vě­reč­ných ti­tu­lek, je sou­částí ja­ké­hosi testu, který ji má obo­ha­tit a je o tom GLaDOS ne­u­stále ubez­pe­čo­vána stejně tak, že lidem z Aper­ture jde v první řadě o její bez­pečí. O tom, že GLaDOS lže, se pře­svěd­číte mno­ho­krát sami.

Chvilku po pro­bu­zení uvi­díte tu věc o kterou tady jde: portál – zářící díru ve stěně, která ovšem nevede skrz ni, ale ústí na úplně jiném místě. Skrz portál vidíte všechno, co je na druhé straně, můžete jím pro­ha­zo­vat věci, můžete se skrz něj li­bo­volně po­hy­bo­vat. Vtip je v tom, že jak do por­tálu vle­títe, tak z něj taky vy­le­títe ven. Když máte rych­lost, zů­stane vám, jenom směr se změní. Do­chá­zejí vám ty mož­nosti ki­ne­tic­kých vy­lo­me­nin? Že ne? A co třeba, když do­sta­nete do ruky por­tá­lo­vou pušku, se kterou budete mít mož­nost por­tály li­bo­volně (na vhod­ných po­vr­ších) tvořit? To už je jiná.

Hlavní hr­dinka pod vaší kon­t­ro­lou pro­chází po­stupně tes­to­vací míst­nosti a za pomoci por­tá­lové pušky řeší lo­gické há­danky se stále se zvy­šu­jící ob­tíž­ností. Nor­málně by šlo jen o po­su­no­vání krabic a pře­pí­nání pák, ale s mož­ností tvo­ření por­tálů se všechno pře­souvá do na­prosto jiné roviny.

Aper­ture Science En­ri­chment Center, ale není jenom tak klidná oblast plná há­da­nek. Je zde možno zemřít na mnoho způ­sobů. Pravda, pády vám nic ne­u­dě­lají, ale třeba takové au­to­ma­tické střílny se o stej­nou úlohu po­sta­rají mnohem zod­po­věd­něji stejně jako ky­se­li­nou na­pl­něné míst­nosti, oheň, nebo takové sran­dovní drtiče. Ale zpátky ke stříl­nám: jsou to takové bílé věci na trojnožce, které vy­pa­dají, jako kdyby je vy­rá­běla firma Apple (ostatně skoro všechno v Aper­ture Science tak vypadá) a když vás ná­ho­dou do­sta­nou, jemným hlás­kem se omlou­vají, že to tak ne­mys­leli a říkají, že proti hráči necítí ne­ná­vist.

A pak je tu sa­mo­zřejmě GLaDOS, elek­tro­nická holka, která vás pro­vází celou hrou, radí, jak řešit úkoly a pomáhá vám… Opravdu pomáhá? Ne tak docela. GLaDOS je po­divná mrcha, která vám slí­bila dort, ale všechno tak nějak na­zna­čuje, že tady není něco v po­řádku. Ne­u­stále jste sle­do­váni ka­me­rami, do mnoha míst­ností vedou okna z mléč­ného skla, ale nikdy za nimi nikoho ne­u­vi­díte, ale přesto není Aper­ture zcela opuš­těné. A pak na­ra­zíte na nápisy jako třeba Cake is a lie nebo Help me a dojde vám, že váš plá­no­vaný osud nebude nijak veselý.

At­mo­sféra v Aper­ture je opravdu mra­zivá, je tu vše­ob­jí­ma­jící ticho, které pře­chází do vrzání, vy­vo­lá­va­jící pocit, že se právě na­chá­zíte v po­tá­pě­jí­cím se tan­keru, pak GLaDOS, která s vámi oči­vidně ne­hraje zcela čest­nou hru a ten závěr… Nebudu o tom nic psát, pro­tože závěr bere dech. A zá­vě­rečná skladba Still alive je zlatou tečkou za vý­bor­nou hrou.


Portal má bo­hu­žel nějaké vady a není na­prosto do­ko­na­lou hrou. Tím nej­vět­ším zá­po­rem je délka hry, která se nese v duchu všech nových počinů Valve a je velice krátká. Pokud ne­tr­píte sní­že­nou schop­ností pro­sto­rové ori­en­tace, tak všech de­va­te­náct úrovní do­táh­nete do konec ze ně­ko­lik málo hodin. Tento ne­do­sta­tek je čás­tečně kom­pen­zo­ván spe­ci­ál­ními módy hry, které na­bí­zejí po­sled­ních šest tes­to­van­cích míst­ností v po­ně­kud ob­tíž­nější verzi (a když říkám ob­tíž­nější, myslím tak za­tra­ceně těž­kých, že se z toho po­se­rete). Zkuste je a uvi­díte a v ten oka­mžik teprve po­cho­píte jak dobře jsou jed­not­livé úrovně na­de­signo­vány.

Další vadou na kráse je trochu po­divně roz­lo­žená ob­tíž­nost. Prv­ních deset úrovní je čistě tré­nin­ko­vých, kdy vás GLaDOS i hra sa­motná se­zna­muje s mož­nostmi vy­u­žití por­tálů. Od úrovně 13 ob­tíž­nost ra­ke­tově stoupá a někdy jsou před víc po­sta­veny zdán­livě ne­ře­ši­telné úkoly, které ob­vykle mívají velice jed­no­du­ché řešení (Třeba, v úrovni, kdy vás čekalo ně­ko­lik plo­ši­nek stup­ňo­vitě umís­tě­ných vysoko v pro­storu. Ře­še­ním bylo vy­tvo­řit portál na prví plo­šince a druhý v jedné hlu­boké jámě, skočit do hlu­biny a trefit se do por­tálu, což vás z toho dru­hého vy­mrš­tilo vysoko do vzdu­chu a vy jste viděli na vrchní stranu ná­sle­du­jící plo­šinky, na ní jste vy­tvo­řili portál a když vás gra­vi­tace vrá­tila zase zpátky do por­tálu, který vás vy­mrš­til, vy­létli jste z toho nového. Takhle to stačí ně­ko­li­krát rychle zo­pa­ko­vat, zo­ri­en­to­vat se v pro­storu, pro­tože z por­tálu jste vy­lé­tali nohama napřed a je to hotovo. Paráda!).


Na konec ještě dodám, že Portal byl za­čle­něn do uni­verza Half Lifu (Aper­ture Science byla zmí­něna v Epi­zodě 2 a v sa­mot­ném Por­talu je čas­to­krát zmi­ňo­vána Black Mesa) a tak je možné, že se něčeho do­čkáme ve třetí epi­zodě. Do­ve­dete si před­sta­vit Go­r­dona Fre­e­mana s gra­vity gunem a zá­ro­veň s portal gunem? Já ano!

Aper­ture Science En­ri­chment Center je po­divné místo bez života
Víte, co je ta věc dole? Portal gun. Váš portal gun.
Vidíte tu kra­bici? Její va­ri­antu se sr­díčky si prostě za­mi­lu­jete.
A to GLaDOS říkala, že je to ne­ře­ši­telné…
Oba dva por­tály. Užijte si je.
Míst­nost na­pl­něná ky­se­li­nou. Inu Aper­ture.
Zhlu­boka se ne­dech­něte, začíná ki­ne­tická krize
Tla­čítka, por­tály a pro­blém s ori­en­tací v pro­storu. Kla­sika.
Tyhle věci se vás snaží zabít, ale ne­myslí to zle. Když vás do­sta­nou, omluví se.
píše k47 & hosté, ascii@k47.cz