k47.cz
výběr kolo foto makro povídky kultura
koronavirus TECH ▞▞ 🞄⬤🞄 | twitter RSS

Genetos

28. 9. 2008 (před 13 lety) — k47 (CC by-nc-sa)

Ne­tra­diční Shoot'em up


Ge­ne­tos je další z řady fre­e­wa­ro­vých retro SHMUPů, ten­to­krát z Ja­pon­ska. Po­pravdě řečeno: Ge­ne­tos není jedním z mnoha, on se něčím vymyká. Ob­sa­huje v sobě totiž mnoho kla­sic­kých ver­ti­kál­ních/ho­ri­zon­tál­ních stří­le­ček a každá z pěti úrovní je pojata jako jedna z nich. První level vypadá stejně jako sta­řičký Space In­va­ders. Stří­líte do ná­jezd­níků z vesmíru a sbí­ráte ži­votně dů­le­žité zelené věci, díky kterým můžete po­ra­zit zá­vě­reč­ného bosse a pak hurá do další epochy – vaše loď se změní na něco smr­tel­něj­šího a stejně tak se pro­mění ne­přá­telé, gra­fika, zvuk i sa­motná hra. Ze Space In­va­ders se stane Galaga, Tyrian, Raptor, pak mraky dal­ších (které ani neznám) a končí se něčím jako Jets'n'guns nebo Ge­o­me­try wars. Hra je vlastně ha­lu­ci­no­genní průlet evo­lucí SHMUPů při kterém vám hraje řízná a svižná hudba a gra­fika je plná barev a světý­lek. Pro­lé­tá­váte z mi­nu­losti do sou­čas­nosti, kosíte davy ostat­ních lo­di­ček a stří­dáte hry jak na bě­ží­cím pásu. Gentos je to shoot 'em up, jak má být.

stránky hry + down­load

Ge­ne­tos
píše k47 & hosté, ascii@k47.cz