k47.cz
výběr kolo foto makro povídky kultura
koronavirus TECH ▞▞ 🞄⬤🞄 | twitter RSS

Delta force: Black hawk down

— k47 (CC by-nc-sa)

hod­no­cení: Marty: 78 ze 100


Delta force: Black hawk down je jedno z mnoho po­kra­čo­vání her Delta force. A právě Black hawk down je asi ze všech nej­lepší. Hra vás zavede do So­mál­ska roku 1993. Zde pro­bíhá ob­čan­ská válka. Nastal hla­do­mor a tak OSN vysílá do ob­lasti hu­ma­ni­tární pomoc. Tu však všechnu za­ba­vuje nej­sil­nější klan včele s Mo­ha­ma­dem Fa­ra­hem Adidem, aby tak získal moc nad lidmi a mohl vlád­nout. USA sem však vysílá 20000 ma­ri­ňáků aby uklid­nili si­tu­aci. Po jejich od­jezdu zů­stá­vají jen jed­notky: Ran­gers, Delta force a Zelení bareti s úkolem zlik­vi­do­vat Adida. Jistě všichni znáte film Černý jes­třáb sestře­len, pokud ne, tak ho vřele do­po­ru­čuji. Je to fakt dobrej film. Hra se jme­nuje stejně, ale ode­hrává se před filmem. I když na konci je pár misí pro­lí­na­jí­cích se s filmem.

Ale teď už ke kri­tice.

Hra je docela dost ná­ročná na hard­ware. Do­po­ru­čená kon­fi­gu­race je CPU 1.4 Ghz, 256 Mb RAM, sa­mo­zřej­mostí je nějaká dobrá vi­deo­karta.

Hra vám má ukázat, jak se cítili ame­ričtí vojáci během bojů, kdy se sna­žili za­jmout nebo zne­škod­nit Adida. Což se docela zda­řilo, pro­tože hra je velmi dy­na­mická a místy až docela zbě­silá. Ne­chybí tu však ani dávka tak­tiky a ste­alth. Vy jste ve­li­te­lem elitní čtyř­členné jed­notky Delta force, která plní nej­růz­nější úkoly od krytí kon­vojů přes ničeni dů­le­ži­tých ob­jektů až k osvo­bo­zo­vání ru­kojmí. Vašim spo­lu­bo­jov­ní­kům můžete dávat zá­kladní pří­kazy, ale upřímně řečeno je to naprd, vy­u­ži­jete asi jen příkaz vho­zení fla­shbangu do míst­nosti když se k ní při­blí­žíte.

V první misi jedete na Hum­me­rovi a stří­líte po So­mál­cích z Brow­ningu.Pak jste zas u ro­ta­čáku v Black Ha­w­kovi. No ze za­čátku to docela jde, není tu moc ne­přá­tel, ale ne­nechte se uko­lé­bat, poz­ději vám bude fakt horko, pro­tože So­málci jsou docela vy­zbro­jeni, mají AK47, RPG-Nh7 a jezdí na dží­pech, které mají na střeše na­mon­to­va­nej už zmí­něný Brow­ning (a řeknu vám, že je to docela síla, střílí totiž nej­větší munici na světě, půl­pal­co­vou, a tak vás dokáže zma­sa­kro­vat za pár sekund).

V ně­které z dal­ších misí letíte v Little Birdu, máte za­chrá­nit ně­ko­lik ru­kojmí a do­pra­vit je do bez­pečí, takže po při­stání ná­sle­duje rychlá akce, kdy se musíte dostat do baráku a krýt druhý tým, který za­chra­ňuje ru­kojmí a hnedle zas od­ra­zit útok milicí, které už se vzpa­ma­to­vali a po­slali na vás pár džípů. Nebudu tady po­pi­so­vat každou misi, pro­tože to bych se asi upsal.

Teď něco k vaší vý­zbroji. Máte opravdu široký sor­ti­ment zbraní. Kla­sická M16A1 s gra­ná­to­me­tem M203 se moc použít nedá, má jen pevná mí­ři­dla. O po­znání lepší je CAR-15 v kom­bi­naci s gra­ná­to­me­tem, má ko­li­má­tor a přes ten se mě osobně (mě taky pozn. Kaja47) mířilo daleko líp. Je tu taky velice známá H&K MP5. Jako sni­perky si můžete vybrat M21, Barret atd. J. Pokud máte rádi filmy Rambo apod. můžete si vybrat M249SAW, M60 nebo M240. Jako sekun­dární zbraň můžete mít bro­kov­nici, berretu nebo colt .45. Sa­mo­zřejmě, že máte taky vchy­távky jako nálože, miny typu cla­y­more, ra­ke­to­met AT4 a nok­to­vizi. Cel­kově bych řekl, že Delta force: Black hawk down je vcelku slušná hra a já sem se u ní dobře bavil, nevím jak ostatní, kteří ji do­hráli.

Pokud jste už ně­ja­kou po­dob­nou hru hráli, tak ne­bu­dete mít pro­blémy s ovlá­dá­ním a no­váčci se to rychle naučí, není to totiž vůbec slo­žitý :-) Ale pár chyb se tu najde, třeba umělá in­te­li­gence je trochu slabá, jak u ne­přá­tel, tak i u vašich spo­lu­bo­jov­níků, ti se pořád někde za­se­ká­vaji a ne­mů­žou dál nebo zas pře­ká­žejí, někdy si taky zrovna ne­vy­be­rou tu nej­lepší cestu a pak to schy­tají. Hra má sluš­nou gra­fiku, zvuky jsou taky dobrý a mul­tipla­yer.

píše k47 & hosté, ascii@k47.cz