k47.cz
výběr foto Praha povídky kultura
TECH ▞▞ kolo | twitter RSS

Commandos 2 : Men of courage

1. 9. 2003 (před 16 lety) — k47 (CC by-nc-sa) (♪)

hod­no­cení: Marty: 86 ze 100

Hra Com­man­dos 2 patří mezi sérii her com­man­dos, které zná snad každý. Jedná se o tak­ticko-akční hru, kde z ptačí per­spek­tivy ovlá­dáte vaše elitní ko­mando a plníte nej­růz­nější úkoly. Při prvním po­hledu vypadá Com­man­dos 2 jako všichni jeho před­chůdci, až na velice de­tailní a pěknou gra­fiku. Vždy za­čí­náte s jedním nebo ně­ko­lika vašimi lidmi a úkolem. A to je hned první změna, pro­tože vaše úkoly se po­stu­pem času co plníte misi roz­ši­řují. A jsou zde také dru­hotné úkoly, které není ne­zbytné splnit pro zdárné do­kon­čení mise. Tak na­pří­klad máte jen Ze­le­ného bareta a vaším úkolem je kon­tak­to­vat Zlo­děje a Že­nistu. A v dru­hot­ných úko­lech si máte pro­mlu­vit s vaší spoj­kou (bar­ma­nem) a hle do­sta­nete další úkol, osvo­bo­dit Na­ta­shu.

Celkem máte asi 8 lidí a jed­noho psa (Ze­le­ného bareta, Ma­ri­ňáka, Sni­pera, Řidiče, Že­nistu, Špiona, Na­ta­shu, Zloěje a Whis­keyho).Další změna je, že vaši lidé mají ši­ro­kou škálu do­ved­ností a uni­kát­ních schop­ností oproti star­ším com­man­dos. Dokáží ne­pří­tele udeřit do bez­vě­domí a spou­tat ho, lákat ne­pří­tele na ci­ga­rety po­pří­padě na lahve s vínem, tam můžete na­mí­chat uspá­vací prášek, takže si do­mys­lete co se asi pak stane :-). Dokáží taky na­hlí­žet do budov nebo naopak z budov ven, pro­ska­ko­vat oknem, šplhat po te­le­fon­ních slou­pech, pře­lé­zat zdi, líčit pasti, po­klá­dat miny a po­u­ží­vat všechny možné zbraně. Další změna je že vaši lidi mají batoh do kte­rého si mohou scho­vá­vat určité množ­ství vý­stroje a vý­zbroje, kterou na­jdete všude možně.

Ne však moc, a proto musíte peč­livě zvážit co si vez­mete. Musí to být opravdu jen to nej­nut­nější. Mise, které plníte jsou velice růz­no­rodé. Ode­hrá­vají se v Ně­mecku, v Barmě, na ti­cho­moř­ských os­t­ro­vech atd. A vždy exis­tuje ně­ko­lik způ­sobů jak misi úspěšně do­kon­čit. Někdy mi ale při­pa­dalo že je to vše na jedno brdo, pro­tože skoro každý ne­pří­tel se dá od­lá­kat na ci­ga­retu stra­nou, kde ho můžete v klidu za­říz­nout Ze­le­ným ba­re­tem nebo Ma­ri­ňá­kem. Takže měli vždy nej­více práce a ostatní jen civěli do blba. Jsou tu také mise kde je nemáte a to už při­chází na řadu trochu lo­gic­kého myš­lení, ale skoro každý váš člen umí ne­pří­tele udeřit a spou­tat takže to vyjde vlastně na­stejno.Můžete hrát stylem kdy budete peč­livě líčíte pasti, na­ta­ho­vat struny apod.

Je to vlastně na každém z vás jak budete Com­man­dos 2 hrát. Prav­dou je, že někdy se mi stalo že ne­pří­tel na ci­ga­retu ne­re­a­go­val a tak sem ho dostal jiným způ­so­bem. Něco mi tu prostě chybí. Asi to bude to napětí kdy jsem v prvním com­man­dosu za­bí­jel a od­ná­šel mrt­voly ne­přá­tel těsně před tím než se tam otočil ne­přá­tel­ský voják. Cel­kově je Com­man­dos 2 velice dobrá hra, u které jsem se dobře bavil. Nej­více mě po­tě­šili ty ino­vace tý­ka­jí­cích se vašich vojáků, ně­který jsou fakt hustý (špl­hání po te­le­graf­ních drá­tech) a pak taky gra­fika, ta gra­fika ta je tak de­tailní, to byste museli vidět. Hard­wa­rově není moc ná­ročný, aspoň mě fun­guje ply­nule :-). Do­po­ru­čeno je 450Mhz, 128 MB RAM a taky vi­deo­karta.

Myslím že autoři se velice sna­žili a po­vedlo se jim vy­tvo­řit úcty­hod­ného ná­stupce před­cho­zích dvou Com­man­dos. Hra ob­sa­huje taky mul­tipla­yer. Ten jsem ale ne­pro­zkou­mal. Tak, už se těším na Com­man­dos 3.

píše k47 & hosté, ascii@k47.cz