k47.cz
výběr kolo foto makro povídky kultura
koronavirus TECH ▞▞ 🞄⬤🞄 | twitter RSS

Call of Duty

8. 8. 2004 (před 17 lety) — k47 (CC by-nc-sa)

Tato hra patří do žánru FPS (first person sho­o­ter) čili stří­lečka z vlast­ního po­hledu. Je hodně po­dobná známé hře Medal of honor, která se také ode­hrává za druhé svě­tové války. Vži­jete se po­stupně ve třech kam­pa­ních do role ame­ric­kého vý­sad­káře, brit­ského vojáka a rus­kého pě­šáčka.


hod­no­cení: Marty: 75 ze 100, Kaja47: 74 ze 100

Hra začíná v Nor­man­dii během dne D, kdy jste jako ame­rický vý­sad­kář vy­sa­zen hlu­boko ve Fran­cii. Do­pad­nete na zem ne­da­leko farmy. Za chvíli se při­po­jíte k vaší četě s níž se pak po­ku­síte dobýt při­lehlé měs­tečko. Vaše četa útočí z holé louky a proti vám stojí vojáci Wehr­machtu s ku­lo­mety MG42 v oknech. Za těchto pod­mí­nek je boj ve městě oprav­dové peklo. Ještě se musím trochu po­za­sta­vit nad těmito skvě­lými ku­lo­mety, které po­u­žívá dodnes ně­mecká armáda (Bun­de­swehr), sice je to trochu mo­di­fi­ko­vaná a vy­lep­šená verze – MG3 od firmy Rhe­in­me­tall ráže 7,62mm. První se­tkání s ku­lo­me­tem MG42 bylo vskutku skvostné. Do­ko­na­lost sama. Ozvu­čení ku­lo­metu, který na vás chrlí olovo, je ve hře zpra­co­váno vskutku pěkně. A pokud se do­sta­nete ku­lo­metčí­kovi na mušku, máte smůlu, pro­tože to už asi ne­roz­dej­cháte. Během chvilky z vás udělá cedník. Během po­stupu skrz němci ob­sa­zené město musíte od­ra­zit návaly vojáků wehr­machtu, ně­ko­lik tanků a ještě k tomu li­kvi­do­vat pro­ti­le­ta­dlové kanóny ráže 20mm.

Za ame­rické vý­sad­káře budete plnit hafo misí. Na­pří­klad mise ve které musíte projít sys­té­mem zákopů a cestou vy­ha­zo­vat do vzdu­chu děla flak88. Tato mise se velice podobá jedné scéně ze se­ri­álu Bra­trstvo ne­o­hro­že­ných. V se­ri­álu ozna­čují li­kvi­daci těchto děl jako ukáz­ko­vou práci. Také se do­sta­nete do za­sně­že­ných Arden. Ame­rická kampaň končí osvo­bo­ze­ním brit­ského dů­stoj­níka z ně­mec­kého vězení v zámku. Bylo to velice hezké místo.

Brit­ská kampaň zíná při­stá­ním na kluzáku ne­da­leko mostu, který máte za úkol dobýt. Ná­sledně ho ubrá­nit proti ně­ko­lika vlnám ně­mec­kých vojáků a také proti mnoha tankům. Musíte se bránit tak dlouho dokud ne­při­je­dou spo­je­necké posily. Za Brity budete muset ještě pobít po­čet­nou po­sádku ně­mec­kého vě­zeň­ského tábora, který vypadá jako kon­cen­t­rák. Odtud vy­svo­bo­díte vý­znam­ného dů­stoj­níka, který jistě má velice dů­le­žité in­for­mace, když už jste ho za­chra­ňo­vali. Ja­kožto brit­ský voják budete též ničit po­věstné rakety V1 na ně­mecké ra­ke­tové zá­kladně.

Další část hry se ode­hrává za ruskou stranu. Ja­kožto ma­li­lin­katý vo­já­ček se musíte dostat přes řeku Volhu a vy­tla­čit ně­mecké oku­panty pryč. Tato část při­po­míná scény z filmu Ne­pří­tel před bra­nami. Za rus­kého vojáka se do­sta­nete až do Ber­lína. Pro­jdete peklem Sta­lin­gradu, budete se muset bránit ně­ko­li­ka­ná­sobné pře­sile němců s tanky v po­lo­roz­pa­da­jí­cím se čin­žov­ním domě. Zde se opět musíte ubrá­nit do pří­jezdu posil. V této misi se mi zdálo oněch pět minut obrany vskutku ne­ko­neč­ných. Také si za­jez­díte v tanku T34. Spolu s vaší tan­ko­vou bri­gá­dou sve­dete nemálo bitev. Po­stupně se do­sta­nete až do Ber­lína. Tam jste ve sku­pině vojáků úto­čí­cích na Říšsky sněm. Pak už jen vy­vě­síte vlajku a ende. To je vše. Více už ne­če­kejte. Je to opravdu velice krátká hra. Já jsem jí dohrál asi za tři dny, a to jsem ne­pa­řil od rána do noci. :-)

Hra je vskutku zda­řilá. Na můj vkus trochu moc akční. To však při­dává na zábavě a hra­tel­nosti. Po gra­fické stránce je Call of duty také velice zda­řilé, ale sa­mo­zřejmě se nemůže rovnat s  DOOM 3.

píše k47 & hosté, ascii@k47.cz