k47.cz
výběr foto Praha povídky kultura
TECH ▞▞ kolo | twitter RSS

Audiosurf

8. 6. 2008 (před 11 lety) — k47 (CC by-nc-sa) (♪)

(sur­fujte na vlnách hudby)

Chtěli jste se někdy do­slova projet na vlnách vaší hudby? Teď máte tu mož­nost. Je tady totiž Au­di­o­surf, jed­no­du­chá hra, která na­prosto vyniká svým ná­pa­dem a ha­lu­ci­nač­ním tech­nic­kém pro­ve­dení.

Au­di­o­surf je v pod­statě jed­no­du­chá zá­vodní hříčka, ar­ká­dový tetris a zá­ro­veň hu­dební vi­zu­a­li­zace v jednom. Za­jí­mavé, že?

Jde o to, že ovlá­dáte trys­kové lé­ta­dlo (na výběr máte z je­de­nácti lé­ta­del a každé z nich nabízí jinou hra­tel­nost), které se řítí vpřed úzkým ko­ri­do­rem, snaží se v té ob­rov­ské rych­losti sbírat ba­revné kos­tičky, sklá­dat z nich větší celky, vy­hý­bat se černým a še­di­vým kos­tič­kám a dojet do cíle s nej­vět­ším počtem bodů.

Na tom všem by nebylo nic za­jí­ma­vého, ale je tady jedno ale. Zá­vodní trať se ge­ne­ruje podle hudby, kterou si vy­be­rete (vaší hudby z vašeho ne­změr­ného ar­chivu). Když je pís­nička pomalá, je i trať pomalá a táhlá, když zrych­luje, náhle se trať zlomí a vy se ob­rov­skou rych­lostí řítíte strmě dolů, každý úder na bubny se pro­jeví hr­bo­lem na trati, změna rytmu změnou sklonu, za­táč­kou nebo změnou ba­rev­ného ladění celé tratě. A vám do uší řve vaše ob­lí­bená skladba a vy jedete v ní, pro­jíž­díte abs­traktní tratí, která hraje všemi barvami, ne­u­stále někde něco vy­buchuje, efekty tančí všude kolem vás a vy si tu hudbu uží­váte.

Takový je při­bližně zá­ži­tek z jízdy v Au­di­o­surfu, který si můžete stáh­nout ze Steamu za pou­ho­pou­hých 10$.

Navíc, aby nešlo jen o nějaké jež­dění pro radost, hra po­sky­tuje mož­nost měřit své síly se zbyt­kem světa. Ne­ob­sa­huje sice mul­tipla­yer, ale nabízí sta­tis­tiky úspěš­nosti jed­not­li­vých hráčů v daných pís­nič­kách. Takže si stačí vybrat ně­ja­kou pís­ničku a ukázat světu, jak jste v ní dobří (tedy v trati, která se na jejím zá­kladě vy­ge­ne­ruje).


Shr­nuto a pod­tr­ženo: Au­di­o­surf je uni­kátní zá­vodní hříčka, která potěší neje­nom ty, kteří chtějí pouze re­la­xo­vat, ale také sou­te­živé typy, kteří se najdou při sou­pe­ření v ofi­ci­ál­ních žeb­říč­cích.

píše k47 & hosté, ascii@k47.cz