k47.cz
výběr kolo foto Praha povídky kultura
TECH ▞▞ | twitter RSS

Revoluce nebude náležitě licencována

17. 4. 2011 (před 9 lety) — k47 (CC by)
CC by-nc (via)

Je to vidět všude. Velké spo­leč­nosti se snaží pře­vzít kon­t­rolu nad našimi ko­mu­ni­kač­ními ná­stroji a ohá­nějí se při tom stra­chem z po­ru­šo­vání co­py­rightu. Často jim při tom po­má­hají po­li­tici, kteří touží po stejné kon­t­role a od­ka­zují při tom na hrozbu te­ro­rismu nebo jiné Mc­Carthys­tické stra­šáky sou­čas­nosti. My bychom se na tyto snahy měli dívat v per­spek­tivě re­vo­lucí, které právě teď pro­bí­hají v Arab­ském světě.


Pře­klad článku The Re­vo­lu­tion Will Not Be Pro­perly Li­cen­sed pu­b­li­ko­va­ného pod li­cencí Cre­a­tive Com­mons BY, jehož au­to­rem je Rick Falkvinge za­kla­da­tel Švéské pi­rát­ské strany.


Máme zde So­ny­BMG, která pře­vzala ad­mi­nis­trá­tor­ská práva na po­čí­ta­čích mi­li­onů svých zá­kaz­níků, jenom proto, aby za­brá­nila ko­pí­ro­vání hudby. Ev­rop­ské orgány po­ža­dují mož­nost od­po­slechů všech te­le­ko­mu­ni­kační za­ří­zení. Vý­robci aut in­sta­lují do svých vozů dál­kové vy­pí­nače (kill switch). Micro­soft vkládá stejný druh „vy­pí­načů“ do svého soft­ware, spolu s Apple a Google, kteří dělají to samé se svými te­le­fony. Intel ve­sta­vuje stejné dál­kově řízené vy­pí­nače do pro­ce­sorů. Amazon maže elek­tro­nické knihy z našich kniho­ven.

Míra slepé důvěry v au­to­rity je alar­mu­jící. Stále ros­toucí touha vědět o čem a s kým se bavíme, je dů­vo­dem víc než ke zne­po­ko­jení a tuto touhu ote­vřeně pro­je­vují me­di­ální spo­leč­nosti stejně jako po­li­tici. Aby toho nebylo málo, nejde jen o od­po­slech; kor­po­race i po­li­tici ote­vřeně chtějí – a do­stá­vají – právo nás utišit.

Prů­mysl du­šev­ního vlast­nic­tví (co­py­right in­dustry) po­ža­duje právo pře­ru­šit naší osobní ko­mu­ni­kaci. Stačí abychom se bavili o věcech do­sta­tečně roz­vrat­ných, roz­vrat­ných podle au­to­rit nebo zá­bav­ního prů­myslu, linky na­jed­nou ohluch­nou. Ještě před dva­ceti lety by se tyto vy­hlídky zdály na­prosto děsivé; dnes je to re­a­lita. Ne­vě­říte? Zkuste na Fa­ce­booku nebo MSN sdílet odkaz na The Pirate Bay a sle­dujte, jak na duhou stranu dorazí jenom ticho. Zá­bavní prů­mysl bojuje za to, aby byly po­dobné prak­tiky všu­dypří­tomné. Stejně tak činí ně­kteří po­li­tici, kteří tím sle­dují vlastní cíle.

Za­tímco zá­bavní prů­mysl a re­pre­sivní vel­kob­ra­trští po­li­tici nemusí mít stejné motivy, pro­sa­zují zcela shodné změny spo­leč­nosti a kon­t­rolu nad naší ko­mu­ni­kací.

A sou­časně je minutu po minutě sle­do­ván a ar­chi­vo­ván pohyb lidí na úrovni ulic.

Jak můžete re­volto­vat, když je tohle všechno kolem vás, když vaše slova utich­nou dřív, než stačí dorazí k uším dal­ších lidí, když režim může dál­kově sle­do­vat kdo se s kým se­tkává a kde, když může zničit všechna vaše za­ří­zení pouhým stis­kem tla­čítka.

Západ v tomto ohledu nemá právo kri­ti­zo­vat Čínu nebo bor­tící se režimy Arab­ského světa.

A přesto, je v této tem­notě odboj, který sílí každým dnem.

Ak­ti­visté pra­cují po nocích, aby pře­mohli ne­u­stálý dozor a sle­do­vání a za­ru­čili svo­bodu slova vý­vo­jem nových ná­strojů. Oni jsou hr­di­nové naší ge­ne­race. Tím, že za­jistí svo­bodu pro­jevu a svo­bodu tisku, zjistí ne­sle­do­va­telný a ne­za­blo­ko­va­telný způsob ko­mu­ni­kace. Proto také porazí co­py­righ­tový mo­no­pol v jeho jádře, i když jen jako ve­d­lejší pro­dukt svého sna­žení.

Svo­bodný a ote­vřený soft­ware je základ proti-reakcí na snahy za­vá­dění Vel­kého Bratra. Je ote­vřený, takže může být ově­řeno, že ne­ob­sa­huje žádné mož­nosti od­po­sle­chu nebo dál­kové de­ak­ti­vace a když je za­po­třebí, může se šířit jako požár. Kromě toho se zříká ko­pí­ro­va­cího mo­no­polu až do kraj­nosti, kde po­pu­lární modely vývoje ak­tivně bojují proti ko­pí­ro­va­címu mo­no­polu, který se snaží vy­tvo­řit spo­jení mezi vy­nu­co­vá­ním co­py­rightu a re­presí. Svo­bodný ope­rační systém a ko­mu­ni­kační soft­ware jsou zá­kladní kameny bu­doucí svo­body slova nás všech, stejně jako lidí, kteří právě v těchto dnech svr­há­vají despo­tické režimy.

Soft­ware, který je vy­ví­jen těmito hr­din­skými ak­ti­visty, je zá­ru­kou našich práv. Soft­ware jako Tor, Fre­e­Net, I2P, Text­Secure a Red­Phone. Sku­teč­nost, že se pomocí nich mohou od­po­slechům vy­hnout i kri­mi­nál­níci, je jenom malá cena, kterou pla­tíme za svá práva. Zítra to můžeme být my, kdo je po­va­žo­ván za po­de­zřelé z pod­vratné čin­nosti. Jsou to ná­stroje po­u­ží­vané těmi, kteří re­vol­tují proti zko­rum­po­va­ným re­ži­mům dneška a my bychom si z toho měli vzít po­u­čení.

Zá­ro­veň tento svo­bodný soft­ware činí co­py­righ­tový mo­no­pol z prin­cipu ne­vy­ma­ha­telný tím, že vy­tváří mož­nost ne­od­po­slou­chá­va­telné ano­nymní ko­mu­ni­kace po­třebné pro za­jiš­tění našich ob­čan­ských svobod. Mike Mas­nick z Tech­dirtu ne­dávno po­zna­me­nal, že „pi­rát­ství a svo­boda jsou si po­de­zřele po­dobné.“

Možná, že zásady Fre­e­netu to ilu­strují nej­lépe:

„Ne­mů­žete ga­ran­to­vat svo­bodu slova a zá­ro­veň vy­nu­co­vat co­py­righ­tový mo­no­pol. Tudíž každá tech­no­lo­gie určená pro za­cho­vání svo­body slova musí zá­ro­veň za­brá­nit vy­nu­co­vání co­py­righ­to­vého mo­no­polu.“

Boje za zá­kladní svo­bodu slova a za po­ko­ření co­py­righ­to­vého mo­no­polu jsou jeden a ten samý.

Z toho důvodu se budou re­vo­luce ode­hrá­vat za po­u­žití ta­ko­vých tech­no­lo­gií, které se neje­nom obe­jdou bez co­py­righ­to­vého mo­no­polu, ale ak­tivně jej ruší. Re­vo­luce nebude ná­le­žitě li­cen­co­vána.

píše k47 & hosté, ascii@k47.cz