k47.cz
výběr kolo foto makro povídky kultura
koronavirus TECH ▞▞ 🞄⬤🞄 | twitter RSS
««« »»»

Kopírovací monopol je omezením vlastnického práva

21. 4. 2011 (před 11 lety) — k47 (CC by)
CC by-nc-nd (via)

Ko­pí­ro­vací mo­no­pol (co­py­right mo­no­poly) není vlast­nic­kým právem. Naopak vlast­nické právo li­mi­tuje. Co­py­right je státem schvá­lený mo­no­pol, který ome­zuje, co lidé mohou dělat s věcmi, které si le­gi­timně po­ří­dili.


Pře­klad článku The Co­py­right Mo­no­poly Is a Li­mi­tation of Pro­perty Rights pu­b­li­ko­va­ného pod li­cencí Cre­a­tive Com­mons BY, jehož au­to­rem je Rick Falkvinge – za­kla­da­tel Švéské pi­rát­ské strany.


Až příliš často od co­py­righ­tové lobby slý­cháme o krá­deži, o vlast­nic­tví a o tom, jak jsou okrá­dáni, když někdo vyrobí kopii. Tato tvr­zení jsou fak­ticky ne­správná. Jde o slova peč­livě vy­braná, tak aby z nich vy­zní­valo, že ko­pí­ro­vací mo­no­pol je vlast­nic­tvím, nebo aspoň s vlast­nic­tvím srov­na­telný.

Jde jen o ré­to­riku co­py­righ­tové lobby, která se snaží ospra­vedl­ňo­vat mo­no­pol spo­je­ním „ko­pí­ro­va­cího mo­no­polu“ s po­zi­tiv­ními slovy jako je „vlast­nic­tví“. Nicméně, když se na mo­no­pol po­dí­váme ve sku­teč­nosti, jde o ome­zení vlast­nic­kého práva.

Po­rov­nejme dva pří­klady vlast­nic­tví: židle a DVD.

Když si koupím židli, předám peníze, za které do­stanu židli a účtenku. Tato židle byla jedna z mnoha – hro­madně vy­ro­bena podle ori­gi­nálu v nějaké to­várně. Potom, co jsem za­pla­til, je tato kon­krétní židle moje. Na světe je mnoho po­dob­ných, ale právě tato je moje. Koupil jsem jednu z mnoha iden­tic­kých kopií a účtenka to do­ka­zuje.

Vzhle­dem k tomu, že tato kopie židle je moje a vý­hradně moje, exis­tuje celá řada věcí, které s ní můžu dělat. Můžu ji roz­lo­žit a jed­not­livé díly použít pro svůj hobby pro­jekt, vý­sle­dek můžu prodat, da­ro­vat, vy­sta­vit nebo za­ho­dit. Můžu ji dát na ve­randu a účto­vat za po­u­žití. Můžu zkou­mat, jak je se­sta­vená a podle po­zo­ro­vání vy­ro­bit novou židli z ma­te­ri­álu, který mi také patří. S vý­sled­nou novou židlí můžu dělat na­prosto cokoli, včetně jejího pro­deje.

Všechno tohle je pro vlast­nic­tví běžné. Je to moje a já si s tím můžu dělat, co se mi zlíbí. Vy­rá­bět kopie, pro­dá­vat, vy­sta­vo­vat, cokoli.

Malá od­bočka: před­po­klá­dám, že se na židli ne­vzta­hují žádné pa­tenty. Nicméně za před­po­kladu, že od vy­ná­lezu židle uply­nulo víc jak 20 let, všechny pů­vodní pa­tenty na tento kon­krétní vy­ná­lez už vy­pr­šely. Tudíž pa­tenty nejsou v tomto pří­padě re­le­vantní.

A teď se po­dí­vejme, co se stane, když si koupím film.

Když si koupím film, předám peníze, za které do­stanu DVD a účtenku. Tento film byl hro­madně vy­ro­ben podle jed­noho ori­gi­nálu v nějaké to­várně. Poté, co jsem za­pla­til, je tento kon­krétní film můj. Na světě je mnoho po­dob­ných, ale právě tenhle je můj. Koupil jsem jednu z mnoha iden­tic­kých kopií a účtenka to do­ka­zuje.

Na­vzdory sku­teč­nosti, že tato kopie filmu patří mě a vý­hradně mě, exis­tuje řada věcí, které s ní nemohu dělat, jsou za­ká­zané ko­pí­ro­va­cím mo­no­po­lem, který drží nějaká třetí osoba. Nesmím použít kusy filmu pro svůj nový hobby pro­jekt, který bych pak pro­dá­val, da­ro­val nebo vy­sta­vil. Nesmím účto­vat sou­se­dům za jeho po­u­žití na mé ve­randě. Nesmím zkou­mat jeho kon­strukci a pro­du­ko­vat nové kopie. Všechny tato práva by byla běžná pro vlast­nic­tví, ale ko­pí­ro­vací mo­no­pol zá­važně ome­zuje vlast­nické právo na věcí, které jsem le­gálně nabyl.

Není možné tvrdit, že vlast­ním DVD z jed­noho úhlu po­hledu, ale ne z jiného. Exis­tuje jasná de­fi­nice vlast­nic­tví a účtenka do­kládá, že vlast­ním DVD ve všech jeho in­ter­pre­ta­cích a aspek­tech. Každá část mo­zaiky, která tvoří DVD je moje. Nicméně ko­pí­ro­vací mo­no­pol ome­zuje, jak smím po­u­ží­vat vlastní ma­je­tek.

Tohle však nutně nemusí zna­me­nat, že ko­pí­ro­vací mo­no­pol je z pod­staty špatný. Nicméně to zna­mená, že tento mo­no­pol nemůže být hájen z pozice, že vlast­nická práva jsou dobrá. Když budete stát na této straně, do­jdete k závěru, že ko­pí­ro­vací mo­no­pol je špatný, pro­tože je ome­ze­ním vlast­nic­kých práv.

Ob­ha­jo­vat ko­pí­ro­vací mo­no­pol s odů­vod­ně­ním, že vlast­nické právo je po­svátné, je jako ob­ha­jo­vat trest smrti s odů­vod­ně­ním, že život je po­svátný. Můžou exis­to­vat jiné a va­lidní ospra­ve­dl­nění ko­pí­ro­va­cího mo­no­polu a ome­zení vlast­nic­kého práva, ale tato kon­krétní myš­len­ková linie si vnitřně od­po­ruje.


Po­známka pře­kla­da­tele:

S pří­cho­dem 3D tis­ká­ren bude re­la­tivně snadné vy­rá­bět kopie i hmot­ných před­mětů. Do­čkáme se v bu­douc­nosti snah uvalit ko­pí­ro­vací mo­no­pol i na fy­zické ob­jekty?

píše k47 & hosté, ascii@k47.cz