k47.cz
výběr kolo foto makro povídky kultura
koronavirus TECH ▞▞ 🞄⬤🞄 | twitter RSS
««« »»»

DRM musí být zakázáno, protože je jedovaté

18. 10. 2011 (před 9 lety) — k47 (CC by)

Poté co Ev­ropští Zelení při­jali pohled pi­rát­ské strany na ko­pí­ro­vací mo­no­pol, dostal jsem ně­ko­lik otázek od pod­ni­ka­telů, lob­bistů ko­pí­ro­va­cího prů­myslu a li­ber­ta­ri­ánů, proč chceme, aby bylo za­ká­záno DRM – Di­gi­tal Re­st­ricti­ons Ma­nage­ment. To je dobrá otázka, která si za­slouží od­po­věď.


Pře­klad článku DRM Needs To Be Banned Be­cause It’s Toxic pu­b­li­ko­va­ného pod li­cencí Cre­a­tive Com­mons BY, jehož au­to­rem je Rick Falkvinge – za­kla­da­tel Švéské pi­rát­ské strany.


Za prvé, DRM je druh pod­vodu, který okrádá občany o jejich zá­konná práva. Ko­pí­ro­vací mo­no­pol je plný vý­ji­mek, které v mnoha pří­pa­dech ko­pí­ro­vání po­vo­lují. DRM si jich ale vůbec ne­všímá a zavádí a uplat­ňuje vlastní nad­mno­ži­nou ome­zení, která sahá daleko za hra­nice zákonů.

Proto může být zákaz DRM vnímán jako forma ochrany spo­tře­bi­tele.

Za druhé: je jedno, jestli par­la­ment píše zákony – což je jeho úkolem – pokud firmy mohou tyto zákony podle li­bosti pře­pi­so­vat s pomocí tech­no­lo­gie. Je také prací par­la­mentu, aby se za­jis­til, že tvorba zákonů zů­stane jeho prací, a že ne­pů­jde na ruku zvlášt­ním zájmům.

I když jsou zmí­něné dva body dů­le­žité, třetí je nej­dů­le­ži­tější ze všech. Hlavně li­ber­ta­ri­áni se mě ptali, proč ne­stačí pro­dukty prav­divě ozna­čit, že ob­sa­hují DRM a zá­kaz­ní­kům ga­ran­to­vat práno tuto ochranu obejít? Pokud lidé chtějí ku­po­vat zboží zmr­za­čené DRM, které je jako takové jasně ozna­čeno, a kor­po­race je chtějí pro­dá­vat, tak v čem je pro­blém?

Do­volte mi to ilu­stro­vat na pa­ra­lele k změně po­stoje, který ná­sle­do­val po vze­stupu Strany Ze­le­ných před 40 lety.

Před ně­ko­lika lety Ev­rop­ská unie za­ká­zala olovo. Jako v „za­ká­zala olovo, tečka“. Na mnoha elek­tro­nic­kých za­ří­ze­ních můžete najít ozna­čení „RoHS“, což je zkratka pro „Re­duction of Ha­zar­dous Sub­stan­ces“ (česky Ome­zení uží­vání ně­kte­rých ne­bez­peč­ných látek v elek­tro­nic­kých a elek­tric­kých za­ří­ze­ních). A pro­tože pájka po­třebná k vy­tvo­ření spojů na elek­tro­nice byla směsí ta­ve­ného olova a cínu, musela být každá část výroby elek­tro­niky na světě re­or­ga­ni­zo­vána, re­ka­lib­ro­vána a pře­tvo­řena. Byl to ob­rov­ský zá­va­zek, pro­tože ná­hradní bez­o­lov­naté pájky měly jiné pro­vozní tep­loty, což zase kladlo nové nároky na desky a dlou­ho­do­bou sta­bi­litu a tak dále.

Takže pojďme si po­lo­žit stej­nou otázku: Pokud tech­nicky zdatné spo­leč­nosti tvrdí, že po­u­ží­vat olovo v elek­tro­nice je správný postup a vý­nosný obchod (což je), a lidé jsou ochotni ku­po­vat elek­tro­niku, která olovo ob­sa­huje, v čem je potom vlastně pro­blém?

Jde o na­prosto stejný pro­blém jako v pří­padě DRM.

Jako po­li­tik, mám jiné sta­rosti než správné in­že­nýr­ské po­stupy a lukra­tivní byznys. Je moje práce – a je to i moje za­tra­cená od­po­věd­nost – abych měl větší náhled a díval se do­předu, de­sítky let do­předu, celé ge­ne­race do­předu. Z toho důvodu plně pod­po­ruji zákaz olova. A je to ze stej­ného důvodu, proč pod­po­ruji zákaz DRM.

Je je­do­vaté. DRM je je­do­vaté. Stejně jako olovo. A musí být za­ká­záno ze stej­ných důvodů.

DRM tráví volný pohyb, ana­lýzu, remix a vy­u­žití in­for­mací. Vy­ža­duje velmi spe­ci­fický soubor pod­mí­nek pro provoz, pod­mí­nek, které ne­bu­dou exis­to­vat za pět nebo deset let. (Zkou­šeli jste hrát pět let starou hru na­ka­že­nou DRM?) DRM otra­vuje in­for­mační eko­sys­tém.

Jako bude volná výměna TICKs – Tools, Ideas, Cul­ture, and Knowledge (Ná­strojů, Nápadů, Kul­tury a Zna­lostí) – ne­zbytná pro prů­mysl, občany a spo­le­čen­ský život příští ge­ne­race, plně pod­po­ruji zákaz prak­tiky, které jsou vy­slo­veně je­do­vaté pro eko­sys­tém, ve kterém tato výměna musí vzkvé­tat.

Strana Ze­le­ných ve svých za­čát­cích pod­po­ro­vala zákaz freonů a v po­slední době zákaz olova, přes­tože jsou obě látky vý­hodné pro in­že­nýry, pro obchod a atrak­tivní pro­dukty pro kon­cové zá­kaz­níky. Tak by to mělo být a to je důvod, proč pod­po­ruji zákaz DRM. Exis­tují i jiné zájmy, které mají v zá­ko­no­dár­ství před­nost před krát­ko­do­bými zisky.

píše k47 & hosté, ascii@k47.cz