k47.cz
výběr kolo foto makro povídky kultura
koronavirus TECH ▞▞ 🞄⬤🞄 | twitter RSS
««« »»»

Copyrightová lobby miluje dětskou pornografii

25. 7. 2011 (před 10 lety) — k47 (CC by)
CC by-nc-nd (via)

„Dětská por­no­gra­fie je skvělá“, řekl muž s en­tu­zi­as­mem. „Po­li­ti­kové ne­ro­zumí sdí­lení sou­borů, ale zato velice dobře rozumí dětské por­no­gra­fii a chtějí ji fil­tro­vat, aby za­bo­do­vali u ve­řej­nosti. Když je pře­svěd­číme, aby fil­tro­vali dět­skou por­no­gra­fii, můžeme je snadno pře­svěd­čit, aby blo­ko­vání roz­ší­řili i na sdí­lení sou­borů.“


Pře­klad článku The Co­py­right Lobby Ab­so­lu­tely Loves Child Por­no­gra­phy pu­b­li­ko­va­ného pod li­cencí Cre­a­tive Com­mons BY, jehož au­to­rem je Rick Falkvinge – za­kla­da­tel Švéské pi­rát­ské strany.


Bylo 27. května 2007 a tuto větu řekl Johan Schlü­ter, šéf dánské pro­ti­pi­rát­ské sku­piny (An­ti­pi­rat­grup­pen). Mluvil před pu­b­li­kem, kam neměli zá­stupci tisku po­vo­len vstup. Před­po­klá­dalo se, že jsou pří­tomni jenom lidé ze­vnitř co­py­righ­to­váho prů­myslu. Nebyli. Chris­tian En­gström, který je nymí členem Ev­rop­ského Par­la­mentu, Oscar Swartz a já jsme byli také pří­tomni.

„Přá­telé“, řekl Schlü­ter, „musíme fi­lro­vat in­ter­net, abychom vy­hráli nad online sdí­le­ním sou­borů. Ale po­li­ti­kové ne­chá­pou, že sdí­lení je špatné a to pro nás před­sta­vuje pro­blém. A proto musíme aso­ci­o­vat sdí­lení sou­borů s dět­skou por­no­gra­fií. To je něco, čemu po­li­ti­kové ro­zu­mějí a co chtějí vy­fil­tro­vat z iter­netu.“

„Spolu s IFPI a MPA vy­ví­jíme filtr dětké por­no­gra­fie, který po­li­ti­kům ukáže, že fil­tro­vání může fun­go­vat,“ dodal. „Dětská por­no­gra­fie je zá­le­ži­tost, které ro­zu­mějí,“ za­zu­bil se Schlü­ter.

Nemohl jsem uvěřit vlast­ním uším, když jsem poprvé slyšel jeho slova. Ale tato stra­te­gie byla uve­dena do pohybu v celém světě.

Schlü­te­rův plán fun­go­val jako ho­dinky. Dánsko bylo první zemí, která cen­zu­ro­vala AllO­fMP3.com (zcela le­gální) ruský obchod s hudbou a nyní z in­ter­netu cen­zu­ruje Pirate Bay. Co­py­righ­tový prů­mysl slaví úspě­chy ve vy­tvo­ření frag­men­to­va­ného in­ter­netu.

Tohle je důvod, proč co­py­righ­tová lobby zmi­ňuje dět­skou por­no­gra­fii pořád dokola. Po­u­ží­vají ji jako be­ra­ni­dlo pro cen­zuru veš­keré kul­tury za hra­nicí jejich dis­tri­buč­ních kanálů. Můžete si vy­go­o­glit výraz „dětská por­no­gra­fie“ spolu se jménem nějaké co­py­righ­tové lob­bis­tické or­ga­ni­zace a uvi­díte, jak se k ní ne­u­stále vra­cejí.

Vě Švédku lob­bista co­py­righ­to­vého prů­mysli Per Ström­bäck ve­řejně při­znal, že jde o jeden z jeho nej­lep­ších ar­gu­mentů. Zkuste vy­go­o­glit švéd­ské slovo pro dět­skou por­no­gra­fii na strán­kách lobby, zdali se vrátí nějaké re­le­vantní články (přes 40).

Ar­gu­men­tace je jed­no­du­chá a pří­mo­čará. Jakmile do­sa­díte někoho do pozice, ze které může cen­zu­ro­vat ko­mu­ni­kaci ostat­ních lidí a má po­vin­nost tak činit, pře­hrada se pro­trhne a tihle pro­střed­níci můžou být po­li­ticky po­vě­řeni fil­tro­vat vše­chen obsah, který někomu vadí.

Není těžké poznat, proč co­py­righ­tová lobby sle­duje svůj cíl tak divoce.

Ve sku­teč­nosti ne­zá­leží na tom, že fil­tro­vání na úrovni DNS se dá až směšně snadno obejít. Plánem je vy­tvo­řit po­li­tické pro­středí, kde cen­zura ne­žá­dou­cích in­for­mací je vní­mána jako něco při­ro­ze­ného a po­zi­tiv­ního. Jakmile je za­ve­den tento prin­cip, ná­sle­du­jí­cím krokem je pře­chod na efek­tiv­nější cen­zurní filtry na úrovni IP nebo do­konce obsahu paketů.

Tento týden se k nám do­stala no­vinka, že po­sky­to­va­telé in­ter­ne­to­vého při­po­jení ve Spo­je­ných Stá­tech se do­hodli s co­py­righ­to­vou lobby, že budou fízlo­vat in­ter­net. Jak se uká­zalo, tak i tato dohoda pra­mení z lásky co­py­righ­to­vého prů­myslu k dětské por­no­gra­fii.

„Upo­zor­nili jsme [gu­ver­néra], že dětské por­no­gra­fie a pi­rát­ství se vzá­jemně pře­krývá,“ řekl pan Sher­man [pre­zi­dent RIAA], „pro­tože se na peer-to-peer sítích sdí­lejí všechny druhy sou­borů, ať už le­gální nebo ne.“

Zní vám to po­vě­domě? Mělo by. Je to jako z oné scény, která se ode­hrála roku 2007, kdy dánský pan Schlü­ter mluvil o stra­te­gii, kterou co­py­righ­tový prů­mysl ovliv­ňuje po­li­tiku: aso­ci­o­vá­ním ne­mo­no­po­lis­tické dis­tri­buce kul­tury se zná­sil­ňo­vá­ním malých bez­bran­ných dětí.

Tato stra­te­gie aso­ci­ací teď začala fun­go­vat také ve Spo­je­ných Stá­tech.

A když už si za­čnete myslet, že co­py­righ­tová lobby nemůže kles­nout níž, pře­svědčí vás o omylu. A bude to horší. Mnohem horší.

V sou­čas­nosti co­py­righ­tová lobby v Evropě tlačí ko­mi­sařku Mal­ström k vy­tvo­ření po­dob­ného cen­zur­ního režimu, na­vzdory jasné prohře u Ev­rop­ského soud­ního dvoru, brá­ní­cího lidská práva a svo­bodu ko­mu­ni­kace.

Ale když se na celou věc po­dí­váme s větším od­stu­pem: měla by být cen­zura dětské por­no­gra­fie ak­cep­to­va­telná sama o sobě? Když od­hléd­neme od jejich sku­teč­ného cíle blo­ko­vání veš­keré ne­mo­no­po­lis­tické dis­tri­buce, nemá třeba co­py­ri­g­tová lobby v tomto kon­krét­ním pří­padě pravdu?

Jsou dvě úrovně, na kte­rých lze na tuto otázku od­po­vě­dět. V jedné jde o prin­cip, zdali je pre­ven­tivní cen­zura bez roz­hod­nutí soudu vůbec ak­cep­to­va­telná. His­to­rie nám říká, že jed­no­duše není a to za žád­ných okol­ností.

Ale na více emo­tivní rovině jsme se ob­rá­tili na ně­mec­kou sku­pinu jménem Mogis. Jde o pod­půr­nou sku­pinu pro do­spělé, kteří byli jako děti zne­u­ží­váni, je­di­nou svého druhu. Její čle­nové jsou velice ote­vření a ne­ú­stupní v otázce cen­zury dětské por­no­gra­fie.

Cen­zura skryje pro­blém a způ­sobí, že bude zne­u­ží­váno ještě více dětí, říkají. Ne­za­ví­rejte oči, ale sle­du­jete re­a­litu a cho­vejte se podle toho. Jak­koli může být těžké se při­nu­tit četlit tomuto výroku, je po­cho­pi­telné, že pro­blém ne­mů­žeme řešit tak, že ho za­mas­ku­jeme. Jeden ze slo­ganů sku­piny je "Zločin by měl být po­tres­tán, ne skryt.

Tohle vrahá nové světlo na snahy co­py­righ­to­vého prů­myslu. V těchto sou­vis­los­tech je jasné, že jim ani v nejmen­ším nejde o děti, jde jim jenom o kon­t­rolu nad dis­tri­buč­ními kanály. Pokud jste si mys­leli, že znáte sku­tečný cy­nis­mus, pak tohle je úplně jiná úroveň.

Závěr je stejně tak ne­pří­jemný jako je ne­vy­hnu­telný. Lobby co­py­righ­to­vého prů­myslu se ak­tivně snaží za­ta­jit ne­ho­rázné zlo­činy proti dětem, po­cho­pi­telně ne proto, že by jim na nich zá­le­želo, ale proto, že vý­sledné cen­zurní me­cha­nismy můžou být pro­spěšné pro jejich byznys, pokud se jim v ná­sle­du­jící fázi podaří cen­zuru roz­ší­řit. Všechno tohle kvůli obraně jejich lukra­tiv­ního mo­no­polu, který ne­chává lidi hla­do­vět po kul­tuře.

Je ob­tížné vstře­bat, že jsou tady lidé tak ne­stoudní, že sku­tečně něco ta­ko­vého udě­lají. Nicméně tady jsou. Po­každé, když si mys­líte, že co­py­righ­tová lobby mo­rálně klesla tak hlu­boko, jak je v lid­ských silách možné, pře­svědčí vás o opaku.

píše k47 & hosté, ascii@k47.cz