k47.cz
výběr kolo foto makro povídky kultura
koronavirus TECH ▞▞ 🞄⬤🞄 | twitter RSS
««« »»»

Ztracená dekáda

13. 3. 2013 (před 9 lety) — k47 (CC by)
CC by-sa (via)

Čas letí a jediné, co můžeme udělat, je po­sta­vit se mu do cesty, aby ne­le­těl kolem nás, ale aby to do nás na­pá­lil plnou silou a my si aspoň něco z těch po­mí­ji­vých let pa­ma­to­vali. Čas, na který ne­e­xis­tují vzpo­mínky, nikdy ne­mu­sel exis­to­vat.

To je všechno pěkný, ale teď o co mi jako jde, žejo?

O jed­no­du­chou věc, které se mě sa­mot­nému nechce věřit: po­víd­kám a li­te­ra­tuře se jako pro­fe­si­o­nální di­le­tant věnuji už skoro deset let. A během těch deseti za­tra­ce­ných roků, deseti zim a deseti jar a deseti pod­zimů jsem napsal pěk­ných pár řádků. Ně­které skon­čily tady na k47čce a na ně­které jsem za­po­mněl. A ono by se slu­šelo, kdy­bych všechnu to pro­za­ic­kou mi­zé­rii, ztra­ce­nou jako slzy v dešti, tady nějak zvěč­nil, pro­tože, když to ne­u­dě­lám a nebudu mít důkaz, že se něco dělo. Celé ty roky by vůbec ne­mu­sely exis­to­vat a vyšlo by to na­stejno.

Ur­či­tou část z té ztra­cené dekády jsem se motal kolem li­te­rár­ního ser­veru SASPI. V dobách, kdy to tam ještě žilo, šlo o celkem pří­jemné místo k exis­tenci. Nevím jestli nejde jenom o nos­tal­gii, ale teď zpětně mi to tak při­padá. V těch dáv­ných dobách života se na SASPI fóru celkem pra­vi­delně konaly rych­lovky. Jed­no­du­ché hurá akce, kdy se vy­hlá­silo téma, limit 777 slov, 24 hodin a začalo se psát. V té době kolem sklonku roku 2007 jsem pro rych­lovku napsal ně­ko­lik frag­mentů a mi­ni­po­víde(čí)ček, které mi od té doby ležely na disku, netknuté a za­po­me­nuté. Kdyby se ztra­tily, zanikl by s nimi i konec roku 2007, pro­tože sám nemám žádné vzpo­mínky na tu dobu za­pa­da­nou pod pěti lety prachu.

Během pár týdnů jsem napsal celkem šest rych­lo­vek z nichž jsem tady na k47čce pu­b­li­ko­val jenom ší­le­nou & ab­surdní ba|r|ealitu (když mám k dis­po­zici jenom 777 slov, při­padá mi, že ab­sur­dita je tou nej­lepší kon­strukcí slov). Dal­ších pět, které jsem z ně­ja­kého důvodu vy­ne­chal, se táhnou ve velice po­dob­ném duchu – malé a vět­ši­nou ne­vážné věci, ale hlavně re­likty z dáv­ných let a důkazy času:


PS: Když si chci pa­ma­to­vat, musím udělat zářez.

píše k47 & hosté, ascii@k47.cz