k47.cz
výběr kolo foto makro povídky kultura
koronavirus TECH ▞▞ 🞄⬤🞄 | twitter RSS
««« »»»

Změna je život & změna je smrt

30. 10. 2008 (před 13 lety) — k47 (CC by-nc-sa)

Něco se stalo. Kdo z vás pozná co, má u mě zmrz­linu. Minule jsem ohla­šo­val, že se zase trochu změní stránky a taky se tak stalo. Hlavní věc se kterou nikdo nebyl spo­ko­jen a kvůli které mi do oken lidi házeli cihly a po­sí­lali koňské hlavy poštou, byly sekce a jejich ne­lo­gič­nost. Obsah byl ne­kon­zis­tentně roz­str­kán do mnoha míst a nebylo snadný se v tom zo­ri­en­to­vat a po­cho­pit systém. Sekce jsem pře­dě­lal, změnil, přidal, ubral, přesku­pil a vznikla z toho hezká stro­mová struk­tura. Nicméně odteď jsou ty dvě hlavní sekce: tvorbaobsah, což sice nezní taky moc lo­gicky, ale ale­spoň se od sebe oddělí jakoby-umění od ostat­ních článků. Je po­cho­pi­telné, že do tvorby spa­dají věci jako po­vídky, gra­fikapoe za­tímco do obsahu skoro všechno ostatní + je ještě pár věcí kolem.

To byla ta malá/velká změna struk­tury.

Další věc je trochu ex­pe­ri­ment, ale hlavně pře­ve­liká po­div­nost. Přidal jsem do for­mu­lářů mož­nost od­ká­zat na svoje stránky kde je vi­zitka v mi­k­ro­for­mátu hCard ze které se přečte jméno, mail a webové stránky, které se do for­mu­láře au­to­ma­ticky doplní. Že ne­ro­zu­míte? V tom pří­padě nejste a) webový vý­vo­jář, b) člověk, který se zajímá o mi­k­ro­for­máty, c) █████ nebo d) já. Do bu­doucna bych taky mohl udělat, že se za stránky načte hCard avatar, který by se použil místo gra­va­taru. Po­de­pi­so­vání se pomocí openID sa­mo­zřejmě taky plá­nuji, ale to není úplně taková sranda jako jed­no­du­ché pře­čtení ně­ko­lika HTML ele­mentů. Ale někdy to bude, na to vez­měte jed.

Ale teď za­po­meňte všechno, co jsem říkal a psal, pro­tože by to chtělo nějaký ten obsah. Víc obsahu. Strašně moc.

V po­slední době se po­hy­buji v úva­hách o sou­kromí a to hlavně na in­ter­netu. O tom, že na síti této cenné ko­mo­dity mnoho není, netřeba po­chy­bo­vat. A to už proto, že pohyb webem je velice dobře za­zna­me­nám, ať už je to IP v log sou­bo­rech webo­vých ser­verů, údaje o pro­hlí­žeči a ope­rač­ním sys­tému v da­ta­bá­zích ně­kte­rých strá­nek, Velké oko spo­leč­nosti Google nebo třeba stopa, kterou na in­ter­netu za­ne­cháte vy sami zcela dob­ro­volně na blo­zích nebo třeba Twit­teru. Na tohle téma jsem napsal nový článek se zdán­livě nic­ne­ří­ka­jí­cím názvem Na­miřte na sebe kamery (zcestné názvy jsou moje spe­ci­a­li­zace, víme?), který není jenom ne­ná­vist­nou ódou na všechno krásné, mo­derní a zby­tečné, ale taky má v sobě sto­pové prvky po­sel­ství. Ale teď už čtěte.

A aby se ne­řeklo mám tu nějaké to pod­pul­tovní zboží, čímž je myšlen strip 669.234 s blo­gery v hlavní roli.

píše k47 & hosté, ascii@k47.cz