k47.cz
výběr kolo foto makro povídky kultura
koronavirus TECH ▞▞ 🞄⬤🞄 | twitter RSS
««« »»»

Zjevení svatého Jana

4. 8. 2008 (před 13 lety) — k47 (CC by-nc-sa)

A teď po­kra­ču­jeme přímým pře­no­sem z Har Megido

No nic, sranda stra­nou. Dost dlouho se tu nic nedělo, ale to byla sa­mo­zřejmě pouhá iluze. Ve sku­teč­nosti jsem dost zá­sadně pře­dě­lá­val stránky. Zvenčí změny ne­vy­pa­dají nijak kar­di­nálně, jenom jiná URL, pře­dě­lané se­znamy v rubri­kách, se­pa­race stripů do sa­mo­statné rubriky, která má zcela nový dyzajn, mož­nost ko­men­to­vat úplně všechno včetně no­vi­nek a ještě pár drob­ností. Při po­hledu ze­vnitř je všechno na­prosto jiné a ne­zů­stal kámen na kameni, ale o tom všem jsem dost napsal v novém úvod­níku Dě­dic­tví, takže jako kdy­bych nic neřekl. Tum, tum, tum…

Ale přece: do sekce stripy radši vůbec ne­lezte, aby se to celé nějak vy­ge­ne­ro­valo pro­vádí se jeden mon­ster SQL dotaz, kde se spo­juje fůra ta­bu­lek jsou tam nějaké pod­do­tazy a cel­kově je to takový velký fuj, který (aspoň mě) nahání hrůzu. Anebo se tam kouk­něte a po­rov­nejte novou podobu stri­pá­ria s tou starou a na­pište, které se vám víc líbilo.

Mi­mo­cho­dem, s tou změnou jsem zjis­til kolik toho vlastně na k47čce mohlo být, ale z ně­ja­kých důvodů jsem to za­ta­jo­val. Řeknu to takhle: bylo toho moc. Jako třeba po­divné stripy v ar­chivu ozna­čené jako 669ep1 nebo Drun­kers, což měla být 1. série kří­žence stripů 669 a pro­jektu Epi­zody, která oči­vidně skon­čila na samém za­čátku a zů­staly z ní jen stripy 669ep1.001, 669ep1.002669ep1.003. Víc ani ťuk. Jenom po­div­nost, která za­pa­dala pra­chem. A o čem že jako je? Nevím, ale dost se tam pije.

Dneska to bude asi všechno, takové malé ro­ze­hřátí před další úspěš­nou pě­ti­let­kou.

píše k47 & hosté, ascii@k47.cz