k47.cz
výběr kolo foto makro povídky kultura
koronavirus TECH ▞▞ 🞄⬤🞄 | twitter RSS
««« »»»

živomrtvý bloger

26. 9. 2008 (před 13 lety) — k47 (CC by-nc-sa)

Za­čí­nám se za­mo­tá­vat do svých lží…

Může být bloger zá­ro­veň živý a zá­ro­veň po smrti. Sa­mo­zřejmě, že může. Blo­geři můžou všechno, jak je uve­deno ve stripu 669.219. Ten je starý, takže ne­t­les­kejte. Dnešní nový kousek nese číslo 669.220 a je o ge­ne­tic­kých mo­di­fi­ka­cích, které se nám můžou jedou vy­m­stít. (Po­tlesk)

Další velká věc: už se nám to blíží. Nám vy­so­ko­ško­lá­kům v pon­dělí začne škola a další díl série Mortys Arytia ozna­čo­vaný jako 2084 vyjde co ne­vi­dět, nej­spíš v příští ak­tu­a­li­zaci. Bude kratší, než měl pů­vodně být, textu je opravdu hodně a kdyby všechno mělo vyjít podle pů­vod­ních plánů, byl by 2084 mnohem delší než Ano­ma­lo­ca­ris De­t­ri­men­tum. Proto bude asi lepší to roz­dě­lit na víc krat­ších dílů, které by se daly pu­b­li­ko­vat v ro­zum­ných in­ter­va­lech. Jenom tak na okraj: to zna­mená, že dílů bude ještě víc. Z pů­vod­ního jed­noho na pět.

K osla­vám (nevím jak vy, ale já to někdy určitě osla­vím) vydání nové Aryt­mie, jsem taky při­pra­vil ná­la­do­vou gra­fiku/koláž/mixáž/am­ba­láž/prostě něco stej­ného jména. Jenom tak mi­mo­cho­dem, zajímá vás, proč se to vlastně jme­nuje 2084? Od­po­věď je tam.

píše k47 & hosté, ascii@k47.cz