k47.cz
výběr kolo foto makro povídky kultura
koronavirus TECH ▞▞ 🞄⬤🞄 | twitter RSS
««« »»»

Živě z místa činu

22. 8. 2006 (před 15 lety) — k47 (CC by-nc-sa)

Začal jsem krást, přá­telé! No krást ani tak ne, ří­kejme tomu spíš ar­chi­vo­vání…

Snad abych to vy­svět­lil: na strán­kách idnes každý den vy­chá­zejí Dil­ber­tovy stripy, sám je čtu, ale pro­blém je v tom, že mají archiv jen na 6 čísel zpátky a to mi přijde jako vy­lo­žená škoda a proto jsem si je od dílu 18 uklá­dal a oni se hro­ma­dily. Teď jsem se roz­hodl udělat radost šir­šímu okolí a po­stupně budu archiv zve­řej­ňo­vat. Vždy po pa­de­sáti dílech. Je to sice trochu proti zákonu, ale kdo jste, abyste mě za to sou­dili? První várka se na­chází v sekci komiks/strip.

Aby těch stripů nebylo málo, tak jsem pro­hra­bal po­čí­tač a vybral jsem další, které vzni­kaly tak nějak mi­mo­děk vedle hlav­ních sérií. Proto jsem je nazval ve­d­lejší pro­dukty. Je to směska růz­ných po­div­ností z nichž dva jsou strašně staré (Jeden den na síd­lištiTe­le­fonní budka).

A pak tu jsou další odkazy pro sekci odkazy. Už je tam 74 odkazů a sám se v tom pře­stá­vám ori­en­to­vat.

píše k47 & hosté, ascii@k47.cz