k47.cz    — každý den dokud se vám to nezačne líbit
foto Praha výběr povídky kultura | twitter FB

««« »»»

Žijeme ve světě digitálních prostředníků

21. 6. 2012 — k47 (CC by)

Minule to bylo 12 kladiv, dneska je na řadě po­víd­ka o toas­te­ru.

I když to není úplně pravda – jednak jde přece jenom o něco víc než jen o ku­chy­ňský spo­tře­bič a druhak jsou to dva pro­za­ic­ké kusy: kra­ťou­č­ký Life as a ser­vi­ce a až-směšně-tri­vi­ál­ní Svět pro­střed­ní­ků. A pointa? Mikro-pří­běhy o tech­no­lo­gii, která nám ne­pa­tří a ne­pra­cu­je pro nás, ale proti nám, tech­no­lo­gii, která toho o nás ví víc než my sami, ale nic neřek­ne a roz­ho­du­je za nás a tím pádem k nám přistu­pu­je jako k ne­své­práv­ným lidem (viz. ex­ter­ní a in­ter­ní in­te­li­gen­ce o které budu psát někdy příště).


K tématu:

„Even a simple, sin­gu­lar transacti­on, such as buying a pair of shoes online tou­ches your bank, the mer­chant card pro­ces­sor, the retail or who­le­sa­le vendor, the shoe ma­nu­factu­rer, the ship­ping com­pa­ny, your In­ter­net ser­vi­ce pro­vi­der, the com­pa­ny that runs or ma­nages the ecom­mer­ce engine that makes it possi­ble, and every tech­no­lo­gy in­frastructu­re or­ga­ni­zati­on that sup­ports them. That's a lot of op­por­tu­ni­ty for any single bit of your transacti­on to be stored, shared, or otherwi­se mis-used.“

Kord Davis

A co z toho plyne? Že musíme pro­vo­zo­vat vlast­ní mesh sítě, nej­lé­pe bez­drá­to­vé sítě z kvadro­kop­tér (ale o tom snad někdy příště).

píše k47 & hosté, ascii@k47.cz