k47.cz
výběr kolo foto Praha povídky kultura
TECH ▞▞ | twitter RSS
««« »»»

Zcela nová ideologie

29. 6. 2007 (před 13 lety) — k47 (CC by-nc-sa) (♪)

Při­stou­pil jsem na zcela novou ide­o­lo­gii (ne, ne­při­dal jsem se k je­ho­vis­tům nebo jiné po­chybné or­ga­ni­zaci na­bí­ze­jící Spa­sení-rychle-a-bez-námahy®). Tato i-logie říká: ak­tu­a­li­zo­vat hodně a ak­tu­a­li­zo­vat často. Takže bych v ide­ál­ním pří­padě měl sypat spousty malých no­vi­nek s mi­ni­mál­ními od­stupy (de facto sou­visle). No uvi­díme… Možná by pomohl RSS kanál…

Někdy v ne­u­r­čité mi­nu­losti (-11 dní) jsem napsal haluz jménem Aryt­mie. Docela jsem se při něm bavil, ale přece jenom je to jedna velká ne­jas­nost, která se při bliž­ším po­hledu skládá z tisíců men­ších & tak jsem se roz­hodl napsat, klíč k de­kó­do­vání, ale dostal jsem se jenom k tomu, že nový text nic neřeší jen to všechno jinak kóduje & tak jsem to nazval prostě re­kó­do­vání. No, bavte se a ne­u­mí­rejte na zá­keřné cho­roby & ex­ploze mozko­ven.

Někdy v ne­u­r­čité mi­nu­losti (???) jsem z bláta uplá­cal strip, o něco poz­ději dostal číslo 669.103 a právě teď je tady k mání.

V po­slední době jsem „le­gálně získal“ spoustu hudby (ně­ko­lik giga), ale je za­jí­mavý, že se i přesto ne­u­stále vracím k Ma­chi­nae supre­macy – re­la­tivně málo známé švéd­ské SID-me­ta­lové kapele a pořád doufám, že jed­noho dne při­je­dou i k nám (a dá-li meta-bůh, tak napíšu i nějaký článek o jejich dvou des­kách, který chys­tám už hodně let).

píše k47 & hosté, ascii@k47.cz