k47.cz
výběr kolo foto makro povídky kultura
koronavirus TECH ▞▞ 🞄⬤🞄 | twitter RSS
««« »»»

Zase pozdě!

10. 8. 2007 (před 14 lety) — k47 (CC by-nc-sa)

Nějak se to táhne, což? No nic. Ko­nečně jsem zpro­voznil jednu ve­le­dů­le­ži­tou věc: ko­men­táře k člán­kům. Takže teď můžete re­a­go­vat téměř na cokoli a to přímo u zdroje. Svůj názor ne­mu­síte glo­bálně po­klá­dat na knihu nebo na shout, ale na tisíc a jedno místo. Odezva je podle mě docela (dost) dů­le­žitá, dává mi in­di­cie, jestli to má ještě smysl nebo jestli bych to neměl už de­fi­ni­tivně za­ba­lit. (Ba né, mě se jen tak ne­zba­víte. Jednou jsem dostal právo svo­body slova a tak se ho budu držet jako klíště a roz­hla­šo­vat svoje pseudo-in­te­lek­tu­ální moudra a taky jsem svým způ­so­bem gra­fo­man, takže K47čka je moje te­ra­pie.) Nějaké to hod­no­cení taky docela dost po­vzbudí. Na SASPI jsem zve­řej­nil Aryt­mii a v Dasově hod­no­cení se vy­sky­tují slova Je to tak ztřeš­těné, že se to vůbec nedá číst a tak ná­pa­dité, že se nedá pře­stat….kruci, je to jako praš­tit se kom­baj­nem do hlavy. A to po­tě­šilo. Teď ještě vy­mys­let nějaký systém, který by kon­t­ro­lo­val nové ko­men­táře a bylo by…

Dneska se to po­táhne ve zna­mení drob­ných změn. Pro­vedl jsem drob­nou ko­rekci velice staré po­vídky Mýtus o běžci (po­chází prav­dě­po­dobně z ledna 2004, to už je let). Byly v ní nějaké blbé chyby, tak to schy­tala.

Bez stripu si ne­do­vedu před­sta­vit žádný den a tak jeden přijde třeba teď: 660.112 (mi­ni­a­tura o jedné sku­pině lidí, ze kte­rých si ob­vykle dělám srandu).

Dneska nějak spě­chám a nemám čas, tak to ne­cháme bez nějaké perly. Jenom řeknu, že píšu Sku­pi­no­vou sa­mo­mluvu 4 (na popud Jirky C., kte­rému se díly 1 až 3 snad líbily nebo co). Pak taky pra­cuju na po­vídce, která se pra­covně jme­nuje De­tective story a třetí díl Aryt­mie je taktéž vy­se­ká­ván do klá­ves­nice.

Ale to všechno (nebo aspoň něco z toho) až po neděli, pro­tože teď od­jíž­dím na oujé-akci.

píše k47 & hosté, ascii@k47.cz