k47.cz
výběr kolo foto makro povídky kultura
koronavirus TECH ▞▞ 🞄⬤🞄 | twitter RSS
««« »»»

Zase další hřebíček do rakve

22. 10. 2007 (před 14 lety) — k47 (CC by-nc-sa)

Ani nevím ze kte­rého konce bych dneska začal. Tak třeba: napsal jsem po­vídku, ale na tom není zhola nic div­ného, pro­tože jsem jich napsal už fůru. Ta dnešní se jme­nuje ba|r|eality a je na ní za­jí­mavé, že vzni­kala jako rych­lovka na téma … a přihoď ještě kos­tičku a také jde prav­dě­po­dobně o první po­lo­vinu této po­vídky. Pozná se to tak, že ba|r|elita končí třemi teč­kami. Druhá část sa­mo­zřejmě ještě není na­psaná, pro­tože kdyby byla, byla už by tady. Teď už tomu schází snad jen po­slední mod­litba před cestou Lazara a Cal­deróna napříč ně­ko­lika bary, kdy ne­u­stále u silnic sto­pují špa­něl­ští konkvis­ta­doři a Mayové jim jdou po krku s au­to­ma­tic­kými zbra­němi.

Za­jí­mavé je, že pra­vi­delný strip s cej­chem 669.125, který uka­zuje ne­vý­hody studia na FELu a po­divné náhody, které ho pro­vá­zejí, se zcela pře­kva­pivě docela hodí k tématu. Jde v něm o in­di­ány (re­spek­tive jejich po­hře­biště) a Mayové přece byli in­di­áni!

Na­ko­nec jen při­po­jím frag­ment zdro­jo­vého kódu

aB.add(do němoty); //pozn: mohla by to být Java.

píše k47 & hosté, ascii@k47.cz