k47.cz
výběr kolo foto makro povídky kultura
koronavirus TECH ▞▞ 🞄⬤🞄 | twitter RSS
««« »»»

Zapomínám

3. 5. 2015 (před 6 lety) — k47 (CC by)

Není to tak dávno, co jsem tu pro­hla­šo­val něco o jednom kusu Ter­mi­na­lity každý týden, ale už za­čí­nám za­po­mí­nat. Tak to musím aspoň na­pra­vit do­da­tečně.

Malá po­známka: T10-T13 nebyly opra­vené a na­chá­zely se tady v podobě z roku 2009/2010. Všem čte­ná­řům se za způ­so­be­nou du­ševní újmu omlou­vám. Jediné moje štěstí je, že špatná próza není po­va­žo­vána za zločin proti lid­skosti. Tedy aspoň zatím.

Takhle to dopadá, když mám všechno v gitu a musím to ručně syn­chro­ni­zo­vat s webem. Bylo by krásné mít nějaký re­dakční systém po­há­něný gitem, kdy bych jen com­mit­nul a všechny změny by se au­to­ma­ticky ob­je­vily na webu.

píše k47 & hosté, ascii@k47.cz