k47.cz
výběr kolo foto makro povídky kultura
koronavirus TECH ▞▞ 🞄⬤🞄 | twitter RSS
««« »»»

Začíná se lámat chleba

13. 2. 2009 (před 12 lety) — k47 (CC by-nc-sa)

A to jednak proto, že se blíží uni­xový čas 1234567890. Oslavy mohou vy­puk­nout už za šest hodin!

A pak se taky blíží soud s torren­to­vým trac­ke­rem The pirate bay. Nejde v něm o nic men­šího než o sto mi­li­onů dolarů na od­škod­ném a jeden velký mezník v na­hlí­žení na p2p sítě. Dobrá zpráva je, že ze soudní síně bude živě pře­ná­šen audio záznam (an­g­licky zde). Na místě budou i tvůrci filmů Steal this film, což te­o­re­ticky může zna­me­nat, že možná je trojka už na cestě. O tom, že lidi z pi­rát­ské zátoky ne­hod­lají pro­hrát svědčí fakt, že byly spuš­těny stránky o tomto pro­cesu a na švéd­ském mi­k­rob­logu bloggy i na Twit­teru se to začíná hemžit.

Teď jde o hodně, to snad ne­mu­sím říkat. Kdyby se po­da­řilo po­to­pit celou zátoku, mohlo by to zna­me­nat velké změny. Ale nejde jenom o Pirate bay, čert ho vem (i když?). Vlast­níci obsahu se snaží zdis­kre­di­to­vat celý model šíření dat pro­střed­nic­tvím p2p sítí. Snaží se ho zničit, pro­tože nabízí ná­stroj k mož­nému po­ru­šo­vání au­tor­ského práva. Ne­sna­žili se ukázat na to, co je ne­le­gální a po­ža­do­vat od­stra­nění těch kon­krét­ních po­lo­žek. Chtějí prostě vy­ho­dit do vzdu­chu celý torrent. Ale kdyby se jim to po­da­řilo, doufám, že by někdo dost jasně po­u­ká­zal na to, že Google a všechny vy­hle­dá­vače konec konců dělají to samé, co torren­tové trac­kery: umož­ňují vy­hle­dá­vat sou­bory. A o to tady běží: je ne­le­gální pouhá in­for­mace, kde se nějaký ne­le­gální obsah na­chází? Jestli ano, pak stačí někomu poslat špatný link a jde o na­po­má­hání pi­rát­ství. Není to směšné? Pro někoho zřejmě ne.

Nicméně na in­ter­netu a so­ci­ál­ních sítích pomalu začíná zuřit bouře…

píše k47 & hosté, ascii@k47.cz