k47.cz
výběr kolo foto makro povídky kultura
koronavirus TECH ▞▞ 🞄⬤🞄 | twitter RSS
««« »»»

Začala nám škola...

3. 10. 2007 (před 14 lety) — k47 (CC by-nc-sa)

Tak nám začala škola. Ne ne­bojte, nejsem na dro­gách, jsem jenom vy­so­ko­ško­lák (což je prak­ticky totéž) a téhle sortě flá­kačů jak známo začíná škola až v říjnu. Po­va­leči jedni! Pravda, byl to zvláštní start nového se­mestru. První před­náška za­čí­nala v 16:15 a kon­čilo se v 19:30. Ale na FELu jsou i jiné ano­má­lie, třeba celou jednu po­čí­ta­čo­vou učebnu vy­stě­ho­vali na chodbu a nor­málně se tam učí, i když trochu na­di­voko. Ale to jenom do­tváří ko­lo­rit po­lo­ší­lené to­várny na tituly. BTW: na páté před­nášce před­mětu MGA nám bude před­ná­šet někdo od Illusion softworks! (huzzah)

To by sta­čilo, teď je třeba otevřít další de­sítku stripů (téměř) ne­ko­nečné série 669. Pře­lo­ženo do řeči čísel: 669.121.

Ještě něco nového vy­krys­ta­li­zo­valo v an­ti­Blogu. Ne­do­po­ru­čuju číst za­ry­tým op­ti­mis­tům a lidem, kteří nemají rádi dost me­ta­fo­rický a ne­jasný text plný cizích slov, ax-slangu, zkra­tek a re­fe­rencí nebo lidem, kteří se ne­chtějí nic do­zvě­dět o vnitř­ním životě jed­noho člo­věka.

píše k47 & hosté, ascii@k47.cz