k47.cz
výběr kolo foto makro povídky kultura
koronavirus TECH ▞▞ 🞄⬤🞄 | twitter RSS
««« »»»

Wylepszowacz wyhledawacze

3. 2. 2009 (před 12 lety) — k47 (CC by-nc-sa)

Ne­dávno se mi stala taková věc. Slyšel jsem v ně­ja­kém klipu na You­Tube ně­ja­kou hudbu (ne­chrá­ně­nou au­tor­ským zá­ko­nem, po­cho­pi­telně). V ko­men­táři pod ním se psalo, co je ta muzika zač. Do wi­ki­pe­die jsem napsal jméno kapely a vy­běhlo mi, že vydala (svo­bodně, po­cho­pi­telně) čtyři alba. Pak jsem se pře­su­nul na wy­hle­da­wacz, zadal jsem tam jména těch alb pre­fi­xo­vané jménem kapely. Ně­které z těch alb byly na rapidu, ně­které na me­gaupload a další na ulož to. Na­star­to­val jsem tedy ně­ko­lik pa­ra­lel­ních down­lo­adů z růz­ných služeb a nebylo tudíž po­třeba sou­bory brát jeden po druhém nebo ša­cho­vat s na­sta­ve­ním proxy. Uběhlo deset minut a všechny čtyři alba jsem měl na disku. Rychle a po­ho­dlně. Navíc ne­do­šlo k žád­nému sdí­lení.

Teprve v ten oka­mžik mi došlo, že jsem stvo­řil mon­strum.

Řeč je o wy­hle­da­wa­czi – me­ta­vy­hle­dá­vači sou­borů ulo­že­ných na fi­le­hos­tingo­vých služ­bách. Sa­mot­ného mě pře­kva­pilo, jak moc ho sám po­u­ží­vám a jak moc je mi uži­tečný. A tohle si možná myslí i někdo další, pro­tože podle sta­tis­tik tam zavítá něco málo přes 5 lidí denně, což není moc, ale zase to není úplně málo a toto číslo se velice zvolna zvy­šuje. A to i díky Ton­dovi, který wy­hle­da­wa­czi udělal ta­ko­vou ma­lič­kou re­klamu.

Ale sa­mo­zřejmě není všechno zlato, co se třpytí a wy­hle­da­wacz není úplně vhodný na sta­ho­vání vel­kých sou­borů roz­dě­le­ných na ně­ko­lika částí.

A teď k tomu hlav­nímu: vy­lep­šení. Trochu jsem za­pra­co­val a wy­hle­da­wacz se teď po ode­slání dotazu pře­smě­ruje pomocí GET na stránku, kde zob­razí vý­sledky. A to zna­mená, že každý dotaz má svojí vlastní adresu, kterou lze jed­no­duše copy-pas­te­nout, někomu poslat a on uvidí stejné vý­sledky. Ale ta adresa je straš­livě, ne­u­vě­ři­telně a děsivě dlouhá, takže vklá­dání třeba do twit­teru není možné. Z toho důvodu jsem k vý­sled­kům hle­dání přidal mož­nost pomocí jdem.cz zkrá­tit odkaz na ak­tu­ální hle­dání. Celkem uži­tečné.

Další drob­ností je pro­dlou­žení keše na týden, což o trochu zvýší rych­lost od­po­vědi na časté dotazy.

Toť vše, teď jděte vy­hle­dá­vat.


PS: když už jsme u sta­ho­vání, tak jsem včera ob­je­vil vý­bor­nou uti­litku jménem Sli­mRat, které stačí zadat sá­hodlouhý seznam adres sou­borů na rapidu, me­di­a­fire, de­po­sit­fi­les nebo jiných služ­bách, nechat běžet po­čí­tač přes noc a Sli­mRat to všechno po­stupně po­sta­huje. Pa­rádní věc, která mi plní disk už ně­ko­lik hodin. Sli­mRat je napsán v Perlu, určen hlavně pro Linux a kon­zoli, ale fun­guje i na Win­dows. In­sta­lace je trochu spar­tán­ská, ale dá se pře­ko­nat a pak všechno fun­guje jak má. Více info: zde, zdezde.

píše k47 & hosté, ascii@k47.cz