k47.cz
výběr kolo foto makro povídky kultura
koronavirus TECH ▞▞ 🞄⬤🞄 | twitter RSS
««« »»»

Wtipkowacz!

24. 11. 2008 (před 13 lety) — k47 (CC by-nc-sa)

Po­čí­naje tímto oka­mži­kem ofi­ci­álně spouš­tím nové stránky vtipy.k47.cz. Z názvu je patrné, že jsou to stránky o vti­pech a humotu. Ale ve sku­teč­nosti to není jenom tak le­da­jaká vtipná stránka. V podti­tulu píšu nej­větší da­ta­báze vtipů na českém in­ter­netu a za tím si stojím. vtipy.k47.cz totiž ob­sa­hují víc jak 26.000 vtipů, což je za­tra­cená nálož srandy. Znáte snad jiné místo kde je víc vtipů po­hro­madě? Já ne.

Pravda je, že to ohromné kvan­tum dat jsem získal dost po­div­nou formou. V pod­statě šlo o krádež, kdy ně­ko­lik jed­no­úče­lo­vých robotů pro­lé­zalo různé weby a pro­kou­sá­valo se jejich ob­sa­hem. Otázka zní, jestli je vtip au­tor­ským dílem? Já myslím, že není, že patří do ka­te­go­rie vol­ného užití. Tak jsem je volně na­kradl a teď se i vy můžete volně bavit.

A touhle dost kře­čo­vi­tou okli­kou bych za­kon­čil všechny soudy o tom, jestli je to správné nebo ne.


Chcete vol­ňásky? Já je mám!

A vol­ňás­kama myslím po­zvánky do tu­ne­sBagu, tedy jakési službě, díky které si můžete uklá­dat hudbu na net, tu pak kde­koli po­slou­chat a hlavně jí sdílet s ka­ma­rády. Což zna­mená, že když tam čirou ná­ho­dou na­hraju celou svojí dvěs­tě­gi­go­vou au­di­o­téku, tak kdo­koli, kdo půjde kolem a zavadí o ní po­hle­dem, jí může po­slou­chat a nebo si kus stáh­nout.

A prý je to (podle Ra­kous­kých zákonů, kde služba běží) zcela le­gální.

Takže kdo má zájem, na­pište koment se svým mai­liki a do­sta­nete vol­ňá­sek. O tu­ne­sBag jsem se do­zvě­děl od Petra Stří­br­ného, který mě tam pozval.

píše k47 & hosté, ascii@k47.cz