k47.cz
výběr kolo foto makro povídky kultura
koronavirus TECH ▞▞ 🞄⬤🞄 | twitter RSS
««« »»»

Vytetujte mi šachovnici na předloktí!

24. 1. 2008 (před 14 lety) — k47 (CC by-nc-sa)

Dlouho to vy­pa­dalo, že tady nejsem, ale vždycky jsem byl někde poblíž & sle­do­val jsem dění & dumal, co dál. Stalo se tolik věcí. Tak třeba můj hostér ne­za­pla­til za provoz ser­verů a po­sléze se roz­hodl, že de­fi­ni­tivně zavře krám. Nebylo to tak úplně po­sléze, trvalo to asi čtr­náct dní, kdy byly ví­ce­méně všechny jím hos­to­vané stránky a tedy i k47čka, ne­do­stupné. Teď jsem byl pře­ve­den pod c4, se kterým doufám, že budu spo­ko­je­nější.

No takže už mám za sebou všechnu tu by­ro­kra­cii a teď už budu jenom roz­dá­vat radost a štěstí. Ehm… ne tak docela. Je tu ještě jedna věc, kterou všichni ne­ná­vi­díme a bojíme se jí, ale přesto je na­prosto ne­od­vratná. Ano mluvím o stri­pech a ať nežeru, tak dneska budou třeba dva: 669.134669.135 – jeden o životu a smrti na FELu a druhý o vesmíru a jeho ne­změrné ve­li­kosti.

V pře­chodné době jsem taky psal a to nejen ne­ná­vistné po­známky do aB, ale taky re­gu­lérní po­vídky. Tak třeba v deníku zmí­něné Svě­dec­tví o cho­robě. Svě­dec­tví je po­divná ne­jistá po­vídka, kde je chro­no­lo­gie dost vážně na­ru­šena a jed­not­livé pasáže nejsou nějak kon­krétně časově určeny. Svě­dec­tví začíná vy­ta­že­ním pro­mrz­lého těla mla­dého muže na břeh a je tu ně­ko­lik otázek: proč? jak? kdy? Jediné, co měl uto­pe­nec u sebe, bylo ně­ko­lik roz­mo­če­ných papírů…

Ale dneškem svět ne­končí (aspoň doufám) a my musíme po­kra­čo­vat dál. Co to zna­mená? Trochu jsem zre­no­vo­val vzhled ně­ko­lika sekcí a přidal ně­ko­lik pa­rá­di­ček (které se vám ne­u­ká­žou v IE6 a proto do­po­ru­čuji jiný, lepší a in­te­li­gent­nější pro­hlí­žeč). Taky jsem pře­psal knihu ná­vštěv a s pomocí jQuery do ní přidal nějaké aja­xové vy­lo­me­niny, ale ještě jsem ji ne­na­ho­dil, pro­tože teď pře­chá­zím na nový hos­ting, takže ještě ně­ja­kou dobu zů­sta­neme na té staré.

No a to by snad po dlouhé době bylo pro dnešek všechno. Možná jsem na něco za­po­mněl. I to se mohlo stát. Ale buďte si jisti, že to na­pra­vím příště.

píše k47 & hosté, ascii@k47.cz