k47.cz
výběr kolo foto makro povídky kultura
koronavirus TECH ▞▞ 🞄⬤🞄 | twitter RSS
««« »»»

Všechno probíhá podle plánu, nevím sice podle jakého, ale všechno podle něj probíhá

17. 2. 2013 (před 9 lety) — k47 (CC by)
CC by-nc-nd (via)

(Ne­pro­pa­dejte panice, jde jenom o malou ak­tu­a­li­zaci o tom, co se děje na roz­hraní mých bříšek prstů a po­vr­chem mojí za­svi­něné klá­ves­nice.)

Zase píšu. Nijak zá­sadně. Ale ko­nečně se aspoň něco děje.

Tak za prvé: Ho­rečka – vý­sle­dek loň­ského ho­reč­na­tého Na­NoWriNa – je hotová, opra­vená, do­kon­čená a při­pra­vená. Zbývá ještě vy­jas­nit ně­ko­lik po­sled­ních po­zná­mek a ano­tací, kte­rými je celý text hojně do­pl­něn a pak přijde čas pu­b­li­kace. I když jde o lehkou sci-fi fikci ode­hrá­va­jící se v blízké bu­douc­nosti, často zmi­ňuji, pa­rafrá­zuji a na­rá­žím na sku­tečné udá­losti a fakta. Ty jsou mnohdy jenom stěží uvě­ři­telné v tom, jak před námi dláždí cestu k dysto­pic­kým zítř­kům, ale přesto se to všechno tady a teď. Pro­blém s Ho­reč­kou je takový, že její re­a­lita je utr­žená ze řetězu a všechny zmí­něné ne­ra­dostné vy­hlídky se v ní na­prosto ztrá­cejí. Právě proto jsem se roz­hodl všechny tyhle části opat­řit po­znám­kami a odkazy na zdroje a po­drob­nější in­for­mace, aby po­vídka vy­zněla o něco na­lé­ha­věji.

Kromě Ho­rečky se právě věnuji třem dalším po­víd­kám: Věk Bo­lesti, BCMad World.

Jako všechno, co dělám, má i tahle tro­jice dlou­hou a pro­ple­te­nou his­to­rii. BC (takhle se po­vídka sku­tečně jme­nuje, ale už si ne­pa­ma­tuji, co název přesně zna­mená) jsem začal psát v roce 2008, Věk Bo­lesti nej­spíš minulé léto a Mad World taky před dlou­hou dobou.

BC je z tro­jice nej­za­jí­ma­vější a to neje­nom tím, že jí táhne na pátý rok. Právě v téhle po­vídce se poprvé ob­je­vily tři téměř be­ze­jmenné po­stavy S., U.Kovboj. Poz­ději jsem je pro­po­jil s Ter­mi­na­li­tou, dal jim po­řádná jména (Malej Marty, Jesse a Mu) a ná­sledně z Ter­mi­na­lity zpětně im­por­to­val ně­která fakta, pří­bě­hové linky a dějové pozadí do BC (viz Před­mluva k Ter­mi­na­litě). Když jsem zase začal na BC dělat a pro­čí­tal si všechny po­známky a vy­bí­ral, jaké frag­menty bych v mohl použít, mi došlo, že jedna z téhle tro­jice postav a hlavní pro­ta­go­nista pro­to­typu pra­covně po­jme­no­va­ného Mon­strum jsou jedna a ta samá osoba – stejná mi­nu­lost, po­dobný pří­stup k životu, schodný cha­rak­ter. Ná­sle­do­valo další pro­po­jo­vání pří­běhů.

Ale to není všechno. Právě frag­ment Mon­strum a po­vídka Mad World jsou v pod­statě iden­tické pří­běhy jenom s tím roz­dí­lem, že ten první je temný a ten druhý se nese v lehčím duchu i když také ne­skončí nijak vesele. (O Mad World/Mon­strum se zmi­ňuji tady a jak je vidno, tak jsem tenhle příběh plá­no­val pro Na­NoWriMo 2011.)

A jak do toho všeho zapadá Věk Bo­lesti? Na úplném konci se vy­skytne jeden z pro­ta­go­nistů z BC (jediný z tro­jice, který pře­žije).

Jak je vidět, tak na­prostá vět­šina toho, co napíšu, se dřív nebo poz­ději stane sou­částí jed­noho z ně­ko­lika pří­bě­ho­vých su­per­bloků. Možná proto mi všechno tak dlouho trvá.

píše k47 & hosté, ascii@k47.cz