k47.cz
výběr kolo foto makro povídky kultura
koronavirus TECH ▞▞ 🞄⬤🞄 | twitter RSS
««« »»»

Věci počítačové, chov tučnáků, Quake 3 po deseti letech a gaučové databáze

25. 8. 2009 (před 12 lety) — k47 (CC by-nc-sa)

Dneska se ani slovem ne­zmí­ním o po­víd­kách, psaní nebo o chys­tané Ter­mi­na­litě, ale zato budu dlouho a ne­sou­stavně mluvit o všech těch věcech, které jsem zmínil v nad­pise.

Pro­vedl jsem malou soft­wa­ro­vou rošádu na svém po­čí­tači. Po­u­ží­vám Linux, kon­krétně Ubuntu (důvod: zdarma po­sí­lali in­sta­lační CD, tak jsem si taky o jedno řekl), kon­krétně pro­středí Gnome. Dlou­hou dobu mi chyběl nějaký dock, kam bych si na­str­kal ikonky nej­po­u­ží­va­něj­ších pro­gramů/složek/do­ku­mentů a měl bych je na dosah ruky. Hledal jsem dlouho, ale na­ko­nec jsem ob­je­vil apli­kaci Gnome-do, která jednak za­stane funkci docku, ale také fun­guje jako velice chytrý spouš­těč apli­kací, twit­te­ro­vač hledač sou­borů, zá­lo­žek a všeho mož­ného. A to prosím jenom pro­střed­nic­tvím klá­ves­nice. Co tenhle švý­car­ský nožík umí se můžete dočíst v článku na rootu. Navíc se umí chytře skrý­vat, takže ne­pře­káží ani ne­zmen­šuje pra­covní plochu. Je zkrátka pa­rádní. Ob­rá­zek mého sou­čas­ného desktopu je při­lo­žen.

Když už mluvím o vý­mě­nách li­nu­xo­vých apli­kací, roz­hodl jsem se zbavit Ya­ku­ake. Ya­ku­ake (Yet Ano­ther Kuake) je taková ta vy­sou­vací kon­zole, po­dobná jako se vy­skytla třeba v Quake 3: Arena (o Q3 bude řeč poz­ději). Zkrátka je scho­vaná, při stisku klá­ve­sové zkratky se vysune a čeká na to svoje rm -rf /. Vtip je v tom, že když se schová, tak ne­pře­káží, ale je vždycky po ruce. Ya­ku­ake má jenom tu ne­vý­hodu, že jde o sou­část pro­středí KDE. Hledal jsem tedy al­ter­na­tivu ze světa Gnome/GTK+ a našel jsem hned dvě: TildaGuake. Fun­gují ví­ce­méně stejně, ale Tilda pod­po­ruje prů­hled­nost pozadí, takže souboj vy­hrála.

Dále by to chtělo něco proti za­po­mnět­li­vosti, nějaký po­řádný ToDo list. Už dlou­hou dobu po­u­ží­vám jed­no­du­chou kon­zo­lo­vou apli­kaci DevTodo, která sice dobře slouží svému účelu, ale – jak to říct – je až moc jed­no­du­chá. Hledám ně­ja­kou lepší al­ter­na­tivu a stále ne­na­chá­zím. Po­raďte.

A když budete v tom radění, určitě vy­zkou­šejte Quake live. Je to sice jenom stará dobrá (vy­lep­šená) Quake 3: Arena, ale běží přímo v pro­hlí­žeči. Takže se stačí za­re­gis­tro­vat, klik­nout na play now, stáhne se něco dat a už hra­jete. Ne­dávno byla zpro­voz­něna li­nu­xová verze, tak jsem to zkrátka zkusil a při­pa­dalo mi, jako kdy­bych se vrátil do hek­tic­kých bitev roku 1999. Dýchla na mě nos­tal­gie.

Pro­tože Q3 už má nějaký ten rok za sebou, bude poběží na všech po­čí­tačů, po­čí­naje no­te­booky s in­te­gro­va­nou gra­fic­kou kartou (na mém fun­guje jako víno a to tam mám ně­ja­kou hrůzu od ATI). Jediná ne­vý­hoda je, že ne­fun­guje v Opeře, ale co. Spusťte Fi­re­fox a jděte do toho.


Pro ty, koho zajímá, co právě teď zajímá mě, tak vězte, že pro­ni­kám do ne­re­lační da­ta­báze Cou­chDB. Zpo­čátku jsem re­lační da­ta­báze neměl rád, pak jsem je začal mi­lo­vat a teď mi tato do­ku­men­tově ori­en­to­vaná da­ta­báze ničí ideály. V nás re­lač­ních lidi všechno, co nemá pevně de­fi­no­vané schéma, ne­za­ru­čuje kon­zis­tenci a není v n-té nor­mální formě, vzbu­zuje obavy. Kaž­do­pádně Cou­chDB vypadá za­jí­mavě a je vy­tvo­řená za cílem vysoké do­stup­nosti a je přímo cílena na webové apli­kace: ko­mu­ni­kuje se s ní pomocí HTTP, JSONu a ja­vasriptu.


Na konec na­le­pím ještě dva stripy, abych se ko­nečně zbavil sta­rých zásob. Strip číslo 669.284 je bo­hu­žel ze života a ná­sle­du­jící 669.285 je o konci veš­ke­rého života na zemi. Myslím, že se pěkně do­pl­ňují.


Gnome Do
píše k47 & hosté, ascii@k47.cz