k47.cz
výběr kolo foto makro povídky kultura
koronavirus TECH ▞▞ 🞄⬤🞄 | twitter RSS
««« »»»

útok osmibitových pornofoniků

9. 7. 2008 (před 13 lety) — k47 (CC by-nc-sa)

Před­mi­nule jsem se tady roz­plý­val nad albem 8-bit lager­feuer od ně­mec­kých Por­no­pho­nique, které je volně do­stupné na Ja­mendu a vy­pouš­těl jsem ně­ja­kou mlhu (tím myslím, že jsem mlžil, což zna­mená „ne­jasně na­zna­čo­val“) na téma na­psání člá­nečku, kde bych se albu do­po­drobna vě­no­val. Inu člá­ne­ček. Už v té době jsem ho měl na­psaný a jenom jsem se tiše smál, jak to sem někdy příště dám. Takže tady je onen ela­bo­rát o por­no­fo­nic­kém 8-bit lager­feuer a tady jsou texty jed­not­li­vých pís­ni­ček, které se dají shr­nout dvěma slovy: ab­so­lute █████.

Když bych měl Por­no­fo­niky srov­nat s Ma­chi­nae Supre­macy, kteří také staví na retro zvuku, řekl bych, že to je ne­po­rov­na­telné. MaSu je hlavně power-metal lehce obo­ha­cený zvukem SIDu, ale Por­no­pho­nique se na 8-bi­to­vém soundu zcela za­klá­dají a to je ta pravá krása.

PS: víte, že jsem se taky za­řa­dil mezi bez­du­ché armády uži­va­telů Twit­teru (bo­hu­žel)?

PPS: všimli jste si ta­ko­vých těch keců na­psa­ných ma­lin­ka­tým písmem kousek pod nad­pi­sem? Tyhle ti­tulky, které se časem ob­mě­ňují, jsem okou­kal z La Trine a teď jsem přidal fůru dal­ších hlášek, takže už žádná ná­vštěva k47čky nebude stejná jako ta před­chozí.

PPPS: Kdo spo­čítá, kolik těch hlášek vlastně je, vy­hraje spe­ci­ální cenu tohoto ser­veru: pozvu ho na (jedno) pivo nebo jiný (levný) nápoj.

píše k47 & hosté, ascii@k47.cz