k47.cz
výběr kolo foto makro povídky kultura
koronavirus TECH ▞▞ | twitter RSS
««« »»»

útočím na draka kopím +3

25. 2. 2009 (před 12 lety) — k47 (CC by-nc-sa)

Chtěl jsem pů­vodně napsat něco jiného, ale došla mi slova, takže místo kla­sic­kého anxu (klik­něte, dole se skrývá pře­kva­pení) se to dneska ponese v █████-duchu.

██████████ mají rádi hlavně dvě věci:

  1. dun­geon and dra­gons
  2. Mangu a anime

Bod číslo jedna je pokryt novým stri­pem číslo 669.255, který zase není tak úplně nový, pro­tože podle vy­ra­že­ného cejchu byl vy­ro­ben 6. pro­since mi­nu­lého roku. (Help pro duše ztra­cené v me­ta­fo­rách.)

Bodu číslo dvě se týká sku­teč­nost, že jsem na One Manga ob­je­vil do­ko­nalý manga-hledač (ne že by bylo třeba ten ob­rov­ský odkaz Search Manga nějak extra hledat, ale…), ve kterém si můžu vybrat li­bo­vol­nou směs žánrů a témat + ně­ko­lik dal­ších upřes­ňu­jí­cích mož­ností a systém pak najde něco (více méně) vy­ho­vu­jící mému vkusu. Inu na­kli­kal jsem a vybral jsem tři kom­pletní série, které vy­pa­dají za­jí­mavě (ale ne­řeknu které, pro­tože byste mě po­va­žo­vali za víc po­div­ného než ve sku­teč­nosti jsem, pro­tože kdo čte mangu je po­ten­ci­ální pe­do­fil, víme?).

Je to vážně vý­borná věc, po­ho­dlná, ne­u­stále při ruce, ne­le­gální. Jenom člo­věku nesmí vadit, že je všechno v an­g­lič­tině.

Ale nej­krás­nější na té dnešní no­vince je to, jak všechno vyšlo. Strip, který jsem udělal skoro před třemi měsíci a věc, kterou jsem našel včera za­padly do jed­noho te­ma­tic­kého bloku, jako dva kousky sklá­dačky.

Toť vše, příště to bude stát za to.

píše k47 & hosté, ascii@k47.cz