k47.cz
výběr kolo foto makro povídky kultura
koronavirus TECH ▞▞ 🞄⬤🞄 | twitter RSS
««« »»»

Uptime 26 dnů 18 hodin a 53 minut

1. 9. 2008 (před 13 lety) — k47 (CC by-nc-sa)

Přesně tak dlouho už běží bez pře­stávky můj no­te­book. Přesně tak dlouho se nic ne­stalo…

Ale teď k věci. Vrátil jsem se po ví­ken­dové akci, která byla za­jí­mavá. Dvě noci jsme spali v bývalé čis­tičce uranu, pod obřím kolem, které jsme oka­mžitě pro­hlá­sili za boha. Po­cho­pi­telně tam bylo asi sto se­dm­de­sát lidí, kteří to sebe šili jako blázni střel­nými zbra­němi, ale to je v pří­padě ta­ko­vých akcí nor­mální nudná rutina. Zato žít v in­dustri­ální ka­tedrále, která je jenom mi­no­ritně roz­ře­zána au­to­geny sbě­račů kovů, kde si člověk vyleze na pa­de­sáti­tu­nový jeřáb a dívá se na tu rez­noucí nád­heru, která se už nikdy ne­u­vede do chodu, to je ne­o­pa­ko­va­telné.

Jo a taky nás jednou na mraky roz­stří­leli roboti, nebo co to bylo.

Ale teď v věci a teď už jako do­o­pravdy.

Stala se jedna z těch Vel­kých Věcí ™. Po ně­ko­lika dnech vy­la­mo­vání zubů na ná­stra­hách Nette, troše toho pro­gra­mo­vání, jednom mailu mému hos­té­rovi a kapce vi­zu­ál­ního kou­zel­nic­tví v šesti od­stí­nech čer­no­hně­dých šedí jsem zplo­dil wy­hle­da­wacz. Co to je kurva za khůl leet speak, chlape? můžete se ptát, ale to není leet, ale takový trochu-kom­post.

Nicméně wy­hle­da­wacz (do­stupný také na kratší a ještě o trochu ne­smy­sl­nější adrese w.k47.cz) je ve své pod­statě jed­no­du­chý meta-vy­hle­dá­vač, který vy­krádá data z spe­ci­a­li­zo­va­ných vy­hle­dá­vačů uplo­a­do­va­cích služeb a file hos­tingů jako je třeba ve­leznámý ra­pid­share nebo o něco ob­sáh­lejší me­gaupload a mnoho dal­ších.

Tak to vidíte, na stará kolena jsem se dal na warez, pro­tože toho na jme­no­va­ných služ­bách na­jdete opravdu mraky a tím pádem toho vy­le­zou mraky i z wy­hle­da­wa­cze, ale pšt, o tom se ne­mluví.

Mo­men­tálně se wy­hle­dawa na 4me­gaupload.com, uloz.to, ra­pi­d­lib­rary.comwww.fi­lestube.com. Kdyžtak na­pište jaké jiné vy­hle­dá­vače po­u­ží­váte a já je promptně do­pl­ním.

Do bu­doucna bych chtěl zavést mož­nost dáv­ko­vého hle­dání (to bude killer fe­a­ture a věc, kvůli které jsem to celé pod­ni­kal), trochu toho Ajaxu, de­tailní volby vy­hle­dá­vání (výběr služby nebo druhu sou­boru) a zpří­stup­nění vý­sledků vy­hle­dá­vání jako XML nebo JSON, z čehož by se dost prav­dě­po­dobně zbláz­nil můj hostér, ale sranda musí bejt i kdyby na chleba nebylo a fotra věšeli!

Takže si zatím wy­hle­dejte nějaké ty sou­bory ne­za­tí­žené ne­mi­lo­srd­nou li­cencí, já jdu na 2048.

píše k47 & hosté, ascii@k47.cz