k47.cz
výběr kolo foto makro povídky kultura
koronavirus TECH ▞▞ 🞄⬤🞄 | twitter RSS
««« »»»

Un-fun

19. 12. 2008 (před 13 lety) — k47 (CC by-nc-sa)

Víc ne­srandy! Někdy mi při­padá, že je všude kolem strašně moc zábavy, že každý se snaží všechno zleh­čo­vat a zabíjí tak ne­u­cho­pi­tel­nou „oprav­do­vost“. Někdy mi to tak přijde. Někdy chci do něčeho třísk­nout a řvát. Někdy tady nechci být.

„Chci Drogu,“ to jsem pořád dokola psal ve všech Aryt­mi­ích, ale teď to za­čí­nám brát vážně a při­padá mi, že do­o­pravdy po­tře­buju ně­ja­kou drogu, která něco změní a vyseká mě aspoň na chvíli z té la­tentní úz­kosti.

Teď někomu možná při­pa­dám jako stu­pidní te­a­trální emo, ale já se tak do­o­pravdy cítím.

Potom jsem jednu noc nespal a žil jsem jenom na ko­feinu a to vám byla nád­hera, bratři moji. Šest­náct lžiček kafe v jednom hrnku + dal­ších osm v druhé várce člo­věka ne­u­vě­ři­telně na­kopne a pak je plný ener­gie a po­hy­buje se trhaně a všechno chce hned a rychle pře­mýšlí a rychle čte a pak ner­vózně ste­puje na ná­draží a ve škole dává pozor a vnímá, ale všechno je to na dluh. Potom, co jsem došel domů, jsem hned usnul, abych zlik­vi­do­val zbytky ko­fei­no­vého šoku.

To se stalo během po­slední dnů, kdy mi bylo fakt zle a všechno stálo za hovno.


Před­tím jsem si po­tvr­dil, že jsem gra­fo­man a že se to jenom zhor­šuje.

Udělal jsem si sta­tis­tiky no­vi­nek a zjis­til jsem, že v roce 2003 měla prů­měrná no­vinka 530 znaků, v roce 2006 to bylo 840 znaků, loni 1400 a letos 1850 znaků. Navíc se cel­kový objem textu všech no­vi­nek oproti loňsku zved­nul o 120% na něco přes 180000 znaků (říkal někdo Na­nowrimo? To dám za od­po­ledne!). Ale jsou to jenom no­vinky, jenom taková krátká ozná­mení, kde nemá být nic dů­le­ži­tého.

Všechny ob­sa­hové texty při­dané na k47čku za tento rok mají do­hro­mady 375 tisíc znaků, což ne­vy­padá tak zle, ale na druhou stranu je to jenom dva­krát tolik co všechny no­vinky. A navíc je to míň než loni.

Jak je vidno, něco je špatně, něco se mění. Možná, že se vy­pl­nily moje nej­horší obavy a stává se tady z toho blog *pokřižoval se a odplivl si na podlahu*.


Někdy me­zi­tím (myš­leno me­zi­tím, co mi bylo blbě a na chcípnutí) jsem taky přidal RSS kanály na stripy (+ jed­not­livé sekce), na články (obsah, tvorba nebo každá pod­sekce zvlášť) a glo­bální kanál všech ko­men­tářů, takže odteď můžete sle­do­vat zdejší dění velice po­drobně z mnoho úhlů.


Další tech­nické zby­teč­nost, která vypadá docela k světu je ge­le­rie stripů, která uka­zuje kli­ka­telné ná­hledy na všechny stripy na jediné stránce. Klik­něte, takhle po­hro­madě to vypadá, že těch stripů je fakt hodně (což je pravda).


Je pátek před vá­noč­níma prázd­ni­nama, což zna­mená, že začíná období v roce, kdy mám ko­nečně čas, abych do­dě­lal všechny se­mestrálky a pro­jekty do školy, na které nebyl čas nebo chuť nebo obojí. Jme­no­vitě jde o tyto se­mestrálky: Pro­gra­mo­vání v jazyku C (jed­no­du­chá da­ta­báze), Pro­gra­mo­vací jazyky a pře­kla­dače (in­ter­pert PHPčka), Soft­wa­rová in­že­nýr­ství (im­ple­men­tace nějaké chu­járny v Nette), Se­mest­rální pro­jekt (ORM) + ještě něco na co si už ne­vzpo­mí­nám. Což je práce při­bližně na půl roku.


Dneska to ukon­čím, že sem hodím dva úplně po­slední stripy, které kdy budou. Ano správně číslo 669.249 o at­mo­sféře noč­ního FELu a 669.250 o to­ta­litě ve kterou se naše spo­leč­nost plí­živě pro­mě­ňuje, jsou úplně po­slední stripy a už nikdy žádné další ne­bu­dou. Konec. Balíme to. Shobem a šá­te­ček. Dvě stě pa­de­sát a dost!

píše k47 & hosté, ascii@k47.cz